بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانها

از عوامل مهم بقا و حیات سازمان‌ها، كیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمَیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 126
حجم فایل 2.824 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

از عوامل مهم بقا و حیات سازمان‌ها، كیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمَیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است. در این راستا نقش نیروی انسانی كارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انكار می‌باشد. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را بوجود می‌آورد و سازمان توانمند محیطی است كه كاركنان در گروه­های مختلف، در انجام فعالیت‌ها با یكدیگر همكاری می‌كنند (عبدالهی: 1385، ص149). هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آنها در زندانهاست. برای انجام این کار از جامعه آماری 143 نفری تعداد 104نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از كاركنان زندانهای استان خراسان شمالی برای تایید یا رد فرضیه‌‌‌های تحقیق و مؤلفه‌‌‌های تأثیر آموزش شغلی، تفویض اختیار، انگیزه‌های فردی، غنی‌سازی شغل، سبك مدیریت و توانمندی بر عملكرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده كه از روایی محتوا و پایایی مناسب برخوردار می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که از طریق آن و تجزیه تحلیل داده‌ها آموزش شغلی، انگیزه‌های فردی، توانمندی، تفویض اختیار، غنی‌سازی شغل، سبك مدیریت مورد تایید قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد كه متغیر سبک مدیریت مشارکتی با ضریب 832/0 موثرترین عامل برافزایش عملكرد كاركنان می‌باشد. به عبارت دیگر هر سازمانی كه بتواند از نظر و تخصص کارکنان خود در تصمیم‌‌گیری استفاده نماید، سریعتر و با اطمینان خاطر بیشتر به اهداف سازمانی خود می‌رسد.

كلید واژه:

توانمندی، عملكرد، زندان، اثر بخشی، كاركنان

فهرست مطالب

چكیده تحقیق1

فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه3

بیان مسأله4

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش5

1-3 اهداف تحقیق7

1-3-1 هدف كلی7

1-3-2 اهداف جزئی7

1-4 فرضیات تحقیق7

1-5 متغیرهای پژوهش7

1-6 قلمرو پژوهش8

1-7 تعریف اصطلاحات و مفاهیم8

1-7-1آموزش8

1 -7-2 تفویض اختیار9

1 -7-3 غنی‌سازی شغلی9

1-7-4 نگرشها9

1-7-5 ایجاد انگیزه10

1-8 عملكرد10

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 منابع انسانی13

2-1-1اهمیت منابع انسانی13

2-1-2- ابعاد توسعه منابع انسانی15

2-2 توانمندسازی17

2-2-1 تاریخچه و تعریف توانمندسازی18

2-2-2 اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه19

2-2-3 مدل‌‌‌های توانمندسازی21

2-2-4 توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی25

2 -2-5 عوامل موثر بر توانمندسازی26

2-2-6 رهنمودهایی برای اجرای توانمندسازی32

2-2-7اصول توانمندسازی37

2 -2-8 آموزش توانمندسازی38

2-2-8- 1 انواع آموزش42

2-8-۲- 2 اهداف آموزش43

2-2-8-3 ساختار آموزش در توانمند‌سازی44

2 -2-9 مولفه‌های نگرشها45

2-2-9-1 ویژگیهای منبع تغییر دهنده نگرش45

2-2-9-2 انواع نگرش46

2-2-9-3 نگرش اقتضایی46

2-2-9-4 اتخاذ نگرش مثبت47

2-2-9-5- ارتباط نگرش/رفتار47

2-2-10 رهبری و توانمندسازی48

2-3 عملكرد54

2-3-1 تعریف ارزیابی عملكرد55

2 -3-2 عوامل موثر بر ارزیابی عملكرد57

2 -3-3 پاداش مبتنی به عملكرد57

2-4 پیشینه تحقیق60

2-4-1 تحقیقات انجام شده در داخل كشور60

مفاهیم نظری تحقیق65

 فصل سوم: روش شناسی

3-1 روش تحقیق67

3-2 جامعه آماری67

3-3 حجم نمونه و رو ش آمارگیری68

3-4 روش گردآوری داده ها68

3-5 ابزار پژوهش68

3-6 تکنیک‌های توصیف و تحلیل داده ها69

3-7 پایایی69

1- سازه آموزش شغلی69

2- سازه غنی سازی شغل70

3- سازه تفویض اختیار71

4- سازه انگیزه‌های فردی72

5- سازه سبک مدیریت مشارکتی73

6- سازه نگرش شغلی74

3-8 روایی76

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

مقدمه78

4-1 تحلیل تک متغیره78

4-1-1 آموزش شغلی78

4-1-2 غنی سازی شغل80

4-1-3 تفویض اختیار82

4-1-4 انگیزه‌های فردی84

4-1-5 سبک مدیریت مشارکتی86

4-1-6 نگرش شغلی88

4-1-7 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت90

4-1-8 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن90

4-1-9 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات91

4-2 تحلیل دو متغیره92

4-2-1 آزمون فرضیات تحقیق92

4-2-1-1 آموزش شغلی با توانمندسازی و افزایش عملكرد كاركنان رابطه دارد92

4-2-1-2 تفویض اختیار با توانمندسازی و افزایش عملكرد كاركنان رابطه دارد93

4-2-1-3 غنی سازی شغلی با توانمندسازی و افزایش عملكرد كاركنان رابطه دارد93

4-2-1-4 انگیزه های فردی با توانمندسازی و افزایش عملكرد كاركنان رابطه دارد94

4-2-1-5 سبك مدیریت مشاركتی با توانمندسازی و افزایش عملكرد كاركنان رابطه دارد94

4-2-1-6 نگرش شغلی با توانمندسازی و افزایش عملكرد كاركنان رابطه دارد95

 فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه97

5-1 نتایج براساس یافته‌های تحقیق97

5-1-1 توصیف متغیرها97

5-1-2 تحلیل فرضیات98

5-1-2-1 فرضیه اول98

5-1-2-2 فرضیه دوم99

5-1-2-3 فرضیه سوم99

5-1-2-4 فرضیه چهارم99

5-1-2-5 فرضیه پنجم100

5-1-2-6 فرضیه ششم100

5-2 نتیجه‌‌گیری کلی100

5-3 محدودیتهای تحقیق101

5-3 -1 محدودیت تحقیق101

5-3 -2 محدودیت محقق101

5-4 پیشنهادات براساس یافته‌های تحقیق101

5-4-1 پیشنهاد در خصوص توانمند سازی101

5-4 -2 پیشنهاد جهت تحقق افزایش عملکرد کارکنان102

5-4 -3 پیشنهادات برای سایر پژوهشگران102

پرسشنامه103

منابع و ماخذ104

فهرست جداول

 جدول 1-2 مدل توانمندی اسپرتیز22

جدول 2-2«فرایند تغییر در تواناسازی- مأخذ: کتاب تواناسازی کارکنان «اسکات. ژاف26

جدول 3-2 عبدالهی: 1385، ص 1327

جدول 1-3 آلفای کرونباخ سازه آموزش شغلی69

جدول 2-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه آموزش شغلی 70

جدول 3-3 آلفای کرونباخ سازه غنی سازی شغل70

جدول 4-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه غنی سازی شغل 71

جدول 5-3 آلفای کرونباخ تفویض اختیار 71

جدول 6-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات تفویض اختیار72

جدول 7-3 آلفای کرونباخ سازه انگیزه‌های فردی 72

جدول 8-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه انگیزه‌های فردی73

جدول 9-3 آلفای کرونباخ سازه سبک مدیریت مشارکتی 73

جدول 10-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه سبک مدیریت مشارکتی74

جدول 11-3 آلفای کرونباخ سازه نگرش شغلی74

جدول 12-3 آزمون برآورد هماهنگی سئوالات سازه نگرش شغلی 75

جدول13-3 محاسبه آلفای كرونباخ برای متغیرهای سازه ای 75

جدول1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های آموزش شغلی 78

جدول 2-4 جدول آماره‌های توصیفی متغیر آموزش شغلی79

جدول3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های غنی سازی شغل 80

جدول 4-4 جدول آماره‌های توصیفی متغیر غنی سازی شغلی80

جدول5-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های تفویض اختیار82

جدول 6-4 جدول آماره‌های توصیفی تفویض اختیار 82

جدول 7-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های انگیزه‌های فردی84

جدول 8-4 جدول آماره‌های توصیفی انگیزه‌های فردی84

جدول 9-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های سبک مدیریت مشارکتی86

جدول 10-4 جدول آماره‌های توصیفی سبک مدیریت مشارکتی 86

جدول 11-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه‌های نگرش شغلی 88

جدول 12-4 جدول آماره‌های توصیفی نگرش شغلی89

جدول 13-4 جدول شاخص مركز متغیر جنسیت90

جدول 14-4 جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع جنسیت 90

جدول 15-4 خلاصه آماری سن90

جدول 16-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن91

جدول 17-4 جدول شاخص مركزی متغیر تحصیلات 91

جدول 18- 4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی92

جدول 19-4 آماره کی دو فرضیه اول92

جدول 20-4 آماره کی دو فرضیه دوم93

جدول 21-4 آماره کی دو فرضیه سوم93

جدول 22-4 آماره کی دو فرضیه چهارم94

جدول 23-4 آماره کی دو فرضیه پنجم94

جدول 23-4 آماره کی دو فرضیه ششم95

 فهرست نمودارها

 نمودار 1-1 انواع سبکهای رهبری50

نمودار 2-1 مفاهیم نظری تحقیق65

نمودار1-479

نمودار2-481

نمودار3-483

نمودار 4-485

نمودار5-487

نمودار 6-489

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *