فایل کامل مقیاس رابطه ی والد-فرزند (PCRS) فاین، مورلند و شوبل (1983) 4 صفحه