خرید آنلاین گزارش کاراموزی بررسی شركت ارغوان هیدج

گزارش کاراموزی بررسی شركت ارغوان هیدج در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 33
حجم فایل 46 کیلو بایت

گزارش کاراموزی بررسی شركت ارغوان هیدج در 33 صفحخه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

شركت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج                    1

دارائیها                                        2

دارائیهای غیر مجاز                                2

فعالیت های عملیاتی                                  5

تاریخچه فعالیت های شركت                              6

فعالیت های اصلی شركت                                6

عمده ترین فعالیت شركت در طول سال                         7

دارائیهای شركت                                      8

درآمدها                                         9

موجودی نقد و بانك                               10

سایر حسابها و اسناد دریافتنی                          11

دارائیهای امانی                                     13

بهای تمام شده خدمات ارائه شده                              16

هزینه های سر بار عملیلاتی                            18

صورت تطبیق سود عملیات                           20

تعهدات و بدهی ها                                21

ثبت سند…..                                    22

بررسی سندهای مربوط به پرداخت مالیات سال 87                   24

بررسی فاكتور مربوط به خرید برنج …..                        26

 

 

 

 

 

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29اسفند ماه1387

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

عنوان

1.ترازنامه.

2.صورت سود و زیان .

3.صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته .

4.صورت سود (زیان)جامع .

5.صورت جریان وجوه نقد .

الف. تاریخچه فعالیت شرکت .

ب. مبنای تهیه صورتهای مالی .

ج. خلاصه اهم رویه های حسابداری.

د. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج  در صورتهای مالی و سایر اطلاعا ت مالی .

صورتهای مالی این شرکت بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه می شود.

 

 

 

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

تراز نامه

 

دارائیها

موجودی نقد و بانک……………………………………………….000/000/385

حسابها و اسناد دریافتی تجاری …………………………………..000/350/192

سایر حسابها و اسناد دریافتی………………………………………000/000/10

پیش پرداختها……………………………………………………………000/000/34

جمع دارائیهای جاری…………………………………………………..000/135/62

دارائیهای غیر جاری:

دارائیهای ثابت پس از کسر استهلاک ………………………………000/000/650

جمع دارائیهای غیر جاری …………………………………………000/000/650

جمع دارائیها…………………………………………………………..000/135/127

 

 

 

 

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

تراز نامه

در تاریخ29اسفند 1387

بدهیها و حقوق صاحبان سهام……………………………………….29/12/1387

حسابهای پرداختنی تجاری………………………………………….000/520/184

سایر حسابها و اسناد پرداختنی……………………………………..000/480/95

ذخیره مالیات…………………………………………………………000/000/30

جمع بدهیهای جاری…………………………………………………000/000/310

بدهیهای غیر جاری:

ذخیره مزایای خدمت کارکنان………………………………………000/500/20

جمع بدهیهای غیر جاری…………………………………………..000/500/20

جمع بدهیها……………………………………………………………000/500/330

حقوق صاحبان سهام :

سرمایه………………………………………………………………..000/000/900

مازاد تجدید ارزیابی…………………………………………………………….×××

سود (زیان )انباشته……………………………………………………..000/850/40

جمع حقوق صاحبان سهام………………………………………….000/850/940

جمع حقوق صاحبان سهام و بدهیها………………………………..000/135/127

شرکت غله وخدمات بازرگانی ارغوان هیدج

صورت سود و زیان

برای سال منتهی به 29 اسفند 1387

                                                                                                                       ریال

درامد حاصل از خدمات ارائه شده…………………………………………..000/350/450

کسر می شود :بهای تمام شده خدمات ارائه شده ………………………….000/000/300

سود ناخالص کسر می شود ………………………………………………………000/350/150

هزینه های اداری و عمومی …………………………………………………………000/430/41

سود (زیان ) خالص ………………………………………………………………….000/920/108

گردش حساب سود (زیان ) انباشته

سود (زیان ) خالص………………………………………………………..000/920/108

سود انباشته در ابتدای سال ……………………………………………….000/850/40

تعدیلات سنواتی…………………………………………………………….000/300/3

سود (زیان ) انباشته در پایان سال ……………………………………….000/470/146

 

 

صورت سود (زیان ) جامع…………………………………………….. 000/000/140

سود (زیان ) خالص سال جاری…………………………………………000/470/146

اندوخته تجدید ارزیابی   ………………………………………………….000/700/64

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

صورت جریان و وجوه نقد

برای سال منتهی به 29/12/1387

فعالیت های عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی………………000/540/287

فعالیت های سرمایه گزاری :

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت ……………………………….000/500/87

خالص (افزایش (کاهش) ) در وجه نقد …………………………………..000/040/200

مانده وجه نقد در اغاز سال ……………………………………………………..000/960/84

مانده وجه نقد در پایان سال ……………………………………………….000/000/385

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

برای سال مالی منتهی به 29/12/1387

 

 

1. تاریخچه فعالیت شرکت :

1_1کلیات :

شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ 25/12/70 و تحت شماره 89148 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال 1379 تا سال 1381راکد و غیر فعال بوده و سپس با توجه به تبصره بند 2 تصویب نامه 561/13 ط مورخه 28/11/81 شورای عالی اداری و نامه شماره 22529 مورخه 29/11/83 وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ 1/1/83 وظایف و مسولیت های ادارات غله به شرکت های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال یافت . با تغیر و گسترش قلمرو فعالیت و تشکیلات اجزایی شرکت مجمع عمو می فوق العاده در تاریخ 27/12/83 تشکیل و نام شرکت به غله و خدمات بازرگانی ارغوان یافت و در اداره ثبت شرکت ها واقع در زنجان به شماره 5463 به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در هیدج می باشد .

2_1 فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه جدید عبارت است از تهیه ،تامین توزیع و نگهداری از قبیل گندم ، ارد ،  روغن ، برنج ،قند وشکر و… ایجاد و اداره سرد خانه و انبار و تجهیزات نگهداری ، ذخیره سازی (مانند انبار و سیلو و …)و جایگاه کالا ها ی تجاری مجاز و صنایع بسته بندی ، اماده سازی کالا ، واردات کلیه ماشین الات و قطعات یدکی مربوطه به موضوع فوق و مشارکت در شرکت های موجود واردات و صادرات ، ترخیص کالاو به صورت کلی انجام تمام عملیات مجاز بازرگانی و تولیدی .

2_2_1.عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال :

الف )توزیع برنج و قند وشکرکالا برگی و غیر کالا برگی در سطح استان .

ب) توزیع کالا بر اساس حوالجات سازمان بازرگانی استان .

ج)خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزاندر سطح استان .

د)توزیع گندم و ارد مورد نیاز مردم در سطح استان .

ر)نظارت بر تولید و توزیع ارد و نان در سطح استان.

ه ) واردات برنج و توزیع آن در سطح استان

شرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج

یادداشت های همراه صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29/12/1387

…………………………………………………………………………..000/000/175

14. هزینه های اداری و عمومی ……………………………………..29/12/1387  ریال

حقوق و دستمزد کارکنان ………………………………………………..000/27500

فوق العاده شغل ،ویژهوترمیم……………………………………………….000/500

اضافه کاری……………………………………………………………………000/1500

حق مسکن ……………………………………………………………………..000/800

حق خواروبار ………………………………………………………………..000/900

حق اولاد …………………………………………………………………..000/1300

عیدی و پاداش …………………………………………………………….000/520

سفر و ماموریت ………………………………………………………………….×××

مزایای غیرنقدی …………………………………………………………000/1800

مرخصی ………………………………………………………………………….×××

کسورات باز خریدی کارکنان …………………………………………..×××

حسابرسی …………………………………………………………………………×××

بیمه سهم کارفرما ……………………………………………………….000/370

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل