برچسب گذاری توسط: اسید استیك، استیك آلوئید ، اتانال ، اتیل آلوئید

فایل کامل دانلود جزوه مسمومیتهای ناشی از مواد شیمیائی 176 صفحه

در صنعت تهیه اسید استیك ، ایندرید استیك ، n بوتانل ، 2ایتل هگزانول،پراستیك اسید ، پنتا اریترتول Pentaerythritol پیریدین كلرال ، 13 بوتیل گلی كول و تری فیل اِل پروپان ، تركیب واسطه ای برای مواد شیمیایی مختلف