برچسب گذاری توسط: اسید استیک

فایل کامل گزارش کارآموزی واحد اسید استیک 33 صفحه

واحد اسید استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید پالادیم و کلرید مس، استالدهید تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی آتشگیر و خطرناک لزوم تدوین دستورالعمل