فایل کامل گزارش کارآموزی واحد اسید استیک 33 صفحه

شما برای دریافت گزارش کارآموزی واحد اسید استیک به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات گزارش کارآموزی واحد اسید استیک را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

واحد اسید استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید پالادیم و کلرید مس، استالدهید تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی آتشگیر و خطرناک لزوم تدوین دستورالعمل

دسته بندی: گزارش کارآموزی و کارورزی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 166 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

واحد اسید استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد. که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید پالادیم و کلرید مس، استالدهید تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی آتشگیر و خطرناک لزوم تدوین دستورالعمل اجرائی برای شناسایی کنترل ، مقابله با آنها و حفاظت پرسنل در مقابل خطران ناشی از آن ها را اختصاص می نماید.

1- هدف : هدف از تدوین این دسورالعمل اجرای شنایی ومقابله با حوادث ناشی از وضعیت اضطراری است تا با اعمال آن اثرات زیست محیطی را کاهش داده با از بین ببریم و پرسمل را از خطرات ناشی از آن حفاظت نماییم.

2- محدوده کاربرد : محدوه کاربرد این دستور العمل واحد اسید استیک پتروشیمی اراک می باشد.

3- مهارت های مورد نیاز :

کلیه پرسنل شاغل در بهره برداری واحد استیک باید آموزش فرآیند واحد ایمنی و آتش نشانی را دید وبا وظایف سازمانی خود آشنایی کامل داشته باشد.

2) شرایط اضطراری:

3)پتاسیل های خطر موجود در واحد AA :

سیکل گاز برگشتی (RECLEE GAS) د رواحد استالدهید بعلت وجود

گازهای اتیلن ، اکسیژن ، استالدئید و دی اکسید کربن که ممکن است مخلوط انفجاری تشکیل داده وباعث انفجار شوند. میتواند از پتاسیل های خطرناک واحد باشند که برای جلوگیری از آتش سوزی وانفجار در بخش واکنش واحد استالدئید از آنالیزهایی استفاده شده است که غلظت اکسیژن ، اتیلن،دی اکسید کربن واستالدهید را در سیکل گاز کنترل کرده و در شرتیطی که احتمالا تشکیل مخلوط انفجاری باشد.خوراک واحد بطور اتوماتیک قطع وتوسط نیتروژن مخلوط گازهای انفجاری موجود در سیکل REACTIONواحد AA جهت سوزاندن به فلر(FLARE)واحد اسید استیک فرستاده می شود.

– در محوطه اطراف تقطیر واحد استالدئید به دلایل وجود استالدهید خالص وگازهای قابل اشتغال که درصورت بودند نشتی بایستی سریعاض نسبت به مهار آن اقدام نموده و چنان به امکان رفع نشتی مسیر نشده بایستی واحد از سرویس خارج و نسبت به رفع نشتی اقدام نمود.

مخازن میای وتانک کروی 30-TK-420 به دلیل وجود استالدئید خالص (خود به خود آتش می گیرند) که کروتون آلدئید(آتش کیر می باشد).

اسید کلریدریک واستالدهید خام و تانک های نگهداری اسید استیک هاصل TK6501.TK161.A/B یکی دیگر از پتاسیل های خطرناک واحد می باشد که بدین منظور سیستم SPRAY NAZZLE آب آتش نشانی در این قسمت تعبیه شده است که درصورت بزور خطر سیستم مذکور بطور اتوماتیک عمل نموده ومانع ازآتش گیری و ایجاد خسارت شود.

دستورالعمل های عمومی جهت جلوگیری از حوادث در واحدAA:

شرحی کاملی ا زاین دستور العمل ها که در OPERATION MANUAL واحدآورده شده است و شامل مقررات ایمنی وکالاهای لازم برای نواحی خطرناک و اقدامات پیشگیری ا زحوادث می باشد.

1-مواد سمی و خطرناک استفاده شده در واحد AA:

تعدادی از موادشیمیایی خطرناک موجود در واحد AA همراه با غرمول مولاکولی، خواص فیزیکی و شیمیایی،توصیه های ایمنی و سلامت جسمانی ،میزان سمیت وخطرات آتش سوزی وکمک های اولیه که در پیوست 2 آمده است.

ح) لیست تجهیزات سیستم های ایمنی و آتش نشانی واطفاء حریق در واحد AA : این تجهیزات که شامل چشم شورها، آب آتش نشان، کف اسپری نازلها از کربنیک، کپسوسل های خاموش کننده وسیستم آشکار کننده وهشدار دهنده است.

تمرینات ادوارمی جهت آمادگی و اکنش درشرایط اضطراری درواحد AA:

جخت آمادگی پرسنل واحد اسید استیک برای مقابله با شرایط اضطراری تمرین های دور این هر شش ماه یکبار با هماهنگی اداره ایمین وآتش نشانی و آموزش مجتمع انجام می شود.

و کلید گازهای لازم که در این دستورالعمل به ان اشاره شده است انجام می شود. وسوابق مربوط طی گزارشی کامل توسط رئیس واحد تهیه شده در واحد نگهداری می شود. باتوجه به نتایج حاصل از تمرینات انجام شده این دستورالعمل مورد بازنگری قررا گرفتند واقدامات اصلاحی لازم اعمال خواهد شئد.

هر اپراتور باید به :

1- محل ولوهای اصلی خوارک

2- محل راه های فرار داخل واحد

3- محل نزدیک ترین آلارم خطر آتش نشانی

4- محل نزدیکترین تجهیزات آتش نشانی (نظیر کپسول های آتش نشان)

5- محل دئی ایمنی وچشم وشورها

6- نزدیکترین محل وجود محلول چشم شور

شرح مختصر پروسس واحد اسید استیک

1-با اکسیداسیون مستقیم استالدئید، اسیداستیک درR-5001-2 تولید میشود(درحضو استات منگز بعنوان کاتالیست)

1-بخش واکنش:دوراکتور عمودی بوده ومجهز به سیستم آب کولینگ می باشد که راکتور دوم علاوه بر آن دارای Paeking تیز می باشد در راکتور اول استالدئید وکاتالیست حل شده در آب خوراک آن می باشد این راکتور فشار 105 بار کار می کند وراکتور دوم تحت فشار 0.5 بار کار می کند.

باید یادآوری شد که هرراکتور ایزونرمال می باشد و مقدار گرمای واکنش -224 kg/mol می باشد.

1-اسید اسیتیک درراکتوراول خام می باشد که به 7-5003 فرستاده می شود و از آنجا ازطریق پمپ به راکتوردوم فرستاده می شود.دراین راکتوراستالدئید باقیمانده در اسید خام با اکسید اسیون مجدد کاملاً به اسیدخام تبدیل می شود.

Woske gass تولید شده درR-5001 به راکتور دوم منتقل می شود. استالدئید داخل Wostegosخروجی از بالای R-5002 درمبدل E-5001 توسط آب chilld ، خنک شده وکندانس می گردد وازقسمت پایین راکتور R-5002 به داخل آن وراد می شود.و گازهای جدا شده از E-5001 بعد ازگرم شدن به مشعل ارسال می گردد.

اسیدخام تولیدی درV-5000 بمدت چهارساعت نگهداری می شود تا واکنش های باقیمانده انجام گیرد.وسپس به بخش تقطیر ارسال می شود.

بخش تقطیر :

در T-6001 که بنام Crade Clown می باشد اسید خام تا دمای مورد نظرطبقPFD گرم می شود وسپس گازهای سبک مثل Co2 وفرم آلدئید وغیره از آن جدا وبه مشعل فرستاده می شود.پائین برج فوق که اکثراً اسید خام واستات منگنز و مواد سنگنین دیگر می باشند به T-6002 به پمپ می شوند.

(pu2e Acetic Acid Coluk) بخار اسید استیک خالص از بالای برج بعداز جدا شدن ازمواد سنگین مثل استات منگنز به داخل مبدل E-6005 هدایت می شود.

تا کندانس شود و گازهای مثل co2 و استالدئید وغیره از آن حدا شوند وخود نیز بعداز عبور از مبدل E-6006 در تانک TK-6110 ذخیره شود.

مواد پائین T-6002 بعنوان Recycle catalyst به راکتور R-5001 برگشت داده می شود.حدود 50-60% موادتولید شده در بالای T-6001 که در V-6001 ذخیره می شود به V-6005 حهت جدا سازی آب از سیستم به T-6003 ارسال می شود.

قسمتی از محصول حاصل شده از بالای T-6003 در V-6003 از طریق پمپ P-6006 به واحد ET ارسال می شود.

مواد پائین برج T-6003 که حدود AA 95% و 4% آب دارد جهت جبران نیاز اسید R-5001 به این راکتور Recucle می شود یا (V-5004)

وگازهای خروجی از T-6003 بعد از اینکه مواد قابل کندانس خود را در مبدل E-6008 از دست دادند به مشعل ارسال می شود.

برج T-6001 برای کردن گازهای سبک ساخته شده است وt-6002 برای جدا کردن اسید استیک ازموادسنگین مثل استات منگنر و غیره و T-6003 برای تصفیه محصول بالای T-6001 ثابت نکه داشتن آب و اسید فرمیک در سیکل طراحی شده است.

بعد از اینکه اسید استیک تست شده جواب آن on Spec بوده وبه واحد VA یا فاینال جهت فروش ارسال می شود.

جهت جلوگیری از آلودگی محیطی می بایستی کلیه Drain هابسته شوند وسیستم مشعل وبرج شستشو T-6501 و غیره باید در سرویس باشند و صحیح کار کنند.

جهت نیازمندیهای واحد لازم است بدانیم:

بخش 81 بنام Steam Condansate

82 Chilled water sys

83 nitrogen Compressor

85 Fire fightin sys

تام سیستم های موجود درPFD واحد.

ظرفیت واحد:

30000 تن در 8000 ساعت یکسال کار یا 50 درصد ظرفیت به بالا کارکرد واحد اقتصادی می باشد.در زیر30% تا 50% سودهی کمتر است و مصرف بیشتر

آب chilled ونیتروژن در واحدهای AC.AA .AV مصرف می شود. ظرفیت کمپرسورC-8301 A/B/C هرکدام 500 NM3/H.

کیفیت مواد مصرفی در واحد:

1- استالدئید 99.5 طبق OP.M

2- O2 99.5% طبق OP.M

3- استات منگنز 245=C4H6Mno4.4H2O g/mol با خلوص 95-97%

4- بخار MPS با فشار 15 بار و دمای 205C

5- بخار Lps با فشار 5 بار و دما 153

6- آب کولینگ بافشار 5 بار و دما 27

7- Demineralized water با فشار 5 و دما 35

8- 7.5 -2Na بار و دمای محیط

9- نیتروژن با خلوص 99.9% فشار 5 بار دمای محیط

10- برق 24 ولت -110 ولت- 220 ولت- 280 ولت و 6 کیلو ولت

11-اسید استیک 99.8% تولیدی.

ترکیب wwc از T-6003 به T-6501 V-6401 T-6003

واحد ET 1 5.5 4.1 =AA

– 1.2 8.7 AC=

– 1.8 5 FA

– 0.4 25.6 MA

3.9 متانول

131000 BOD

440000 COD

3 3 2.3 PH

40C T

Rain water flow raye 1.5 -18.5 m3/h

AA/AC

6.1 -75.4 m3/h مقدارباران انتقال یافته ازروی اطراف سایت

در هر سال یکبار می بایستی مقدار 0.5m3 کاتالیست استات منگنز به دلیل وجود مواد سنگین تر مثل EDA درداخل آن جهت سوزاندن به واحد ET فرستاده شود.

مواد خام مورد مصرف : expeated guasantead

AC 100% 763 Kg 780kg

Oxgen 100% 289kg 307 kg

منگنز مصرفی 0.01kg به ازای یک تن AA تواید می باشدپس دریکسال داریم:

3000 * 0.01 =300 kg/year

آب کولینگ برابر 10c می باشد.

مصرف آب CWS در واحد برای 163 m3 ودر بخش 83 82 برابر 210 m3

بخار 9671kg=Mps+Lps

آب 0.3kg=DWA

N2 7.7-330NM3/m

InA برابر 18Nm3/m

برق مصرفی برابر بخش 83 82 برابر 22kwh

دانسیته ویسکتوزیته اسید استیک و آب واستالدئید باتغییرات دما چگونه خواهد بود.

حدانفجار : Eaplosion limit

مثلث آتش :

حد احتراق مخلوط گاز

N2-O2-AC

CO2-O2-AC

با نیتروژن 90% و اکسیژن زیر 5%

ما احتراق نخواهیم و همینطور استالدئید حدود زیر 3%

بخاطر منحنی Upper limit انفجار مخلوط کار بالای راکتوربر اساس منحنی اگرغلظت AC از8 بالاتر باشد با غلظت اکسیژن بالاتر از 5 انفجار داریم واگرفشار نیزافزایش یابد باعث بالا رفتن دما و کمک به انفجار خواهد کرد.

بهمین خاطر آنالایزرهای اکسیژن در D/D 5% خواهند داد.

با اکسیداسیون استالدئید اسید پراستیک تشکیل می شود وسپس درحضور کاتالیست استات منگنز(Mn)اسید استیک تولید می شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش کارآموزی واحد اسید استیک ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش کارآموزی واحد اسید استیک – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اسید استیک;راکتور;مواد سمی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


دانلود گزارش کارآموزی واحد اسید استیک

گزارش کارآموزی واحد اسید استیک در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 27
حجم فایل 167 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کارآموزی واحد اسید استیک در 27 صفحه ورد قابل ویرایش

واحد اسید  استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد. که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید  پالادیم و کلرید  مس، استالدهید  تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی  آتشگیر و خطرناک لزوم  تدوین دستورالعمل اجرائی برای شناسایی کنترل ، مقابله با آنها و حفاظت پرسنل در مقابل خطران ناشی از آن ها را  اختصاص می نماید.

1-  هدف : هدف از تدوین این دسورالعمل اجرای شنایی ومقابله با حوادث ناشی از وضعیت اضطراری است تا با اعمال آن اثرات زیست محیطی را کاهش داده با  از بین ببریم و پرسمل را از خطرات  ناشی از آن حفاظت نماییم.

2-   محدوده کاربرد : محدوه کاربرد این دستور العمل واحد اسید استیک پتروشیمی اراک می باشد.

3-  مهارت های مورد نیاز :

کلیه پرسنل شاغل در بهره برداری واحد استیک باید آموزش فرآیند  واحد ایمنی و آتش نشانی را دید وبا وظایف سازمانی  خود آشنایی کامل داشته باشد.

2) شرایط اضطراری:

3)پتاسیل های خطر موجود در واحد AA :

سیکل گاز برگشتی (RECLEE GAS) د رواحد استالدهید  بعلت وجود

گازهای اتیلن ، اکسیژن ، استالدئید و دی اکسید کربن که ممکن است  مخلوط انفجاری تشکیل داده وباعث انفجار شوند. میتواند از پتاسیل های خطرناک واحد باشند که برای جلوگیری از آتش سوزی وانفجار در بخش واکنش واحد استالدئید از آنالیزهایی استفاده شده است که غلظت  اکسیژن ، اتیلن،دی اکسید کربن واستالدهید را در سیکل گاز کنترل کرده و در شرتیطی که احتمالا تشکیل مخلوط انفجاری باشد.خوراک واحد بطور اتوماتیک قطع وتوسط نیتروژن مخلوط گازهای انفجاری موجود در سیکل REACTIONواحد AA جهت سوزاندن به فلر(FLARE)واحد اسید استیک فرستاده می شود.

–       در محوطه اطراف تقطیر واحد استالدئید به دلایل وجود استالدهید خالص  وگازهای  قابل اشتغال که درصورت بودند نشتی بایستی سریعاض نسبت به مهار آن اقدام نموده و چنان به امکان رفع نشتی مسیر نشده بایستی واحد از سرویس خارج و نسبت به رفع نشتی اقدام نمود.

مخازن میای وتانک کروی 30-TK-420 به دلیل وجود استالدئید خالص (خود به خود آتش می گیرند) که کروتون آلدئید(آتش کیر می باشد).

 اسید کلریدریک واستالدهید خام و تانک های نگهداری اسید استیک هاصل TK6501.TK161.A/B یکی دیگر از پتاسیل های  خطرناک واحد می باشد که بدین منظور سیستم SPRAY NAZZLE آب آتش نشانی در این قسمت تعبیه شده است که درصورت بزور خطر سیستم مذکور  بطور اتوماتیک عمل نموده ومانع ازآتش گیری و ایجاد خسارت شود.

دستورالعمل های عمومی جهت جلوگیری از حوادث در واحدAA:

شرحی کاملی ا زاین دستور العمل ها که در OPERATION MANUAL واحدآورده شده است و شامل مقررات ایمنی وکالاهای لازم برای نواحی خطرناک و اقدامات پیشگیری ا زحوادث می باشد.

 

1-مواد سمی و خطرماک استفاده شده در واحد AA:

تعدادی از موادشیمیایی خطرناک موجود در واحد AA همراه  با غرمول مولاکولی،  خواص فیزیکی و شیمیایی،توصیه های ایمنی و سلامت جسمانی ،میزان سمیت وخطرات آتش سوزی وکمک های  اولیه که در پیوست 2 آمده است.

ح) لیست تجهیزات سیستم های ایمنی و آتش نشانی واطفاء حریق در واحد AA : این  تجهیزات که شامل چشم شورها، آب آتش نشان، کف  اسپری نازلها از کربنیک، کپسوسل های خاموش کننده وسیستم آشکار کننده وهشدار دهنده است.

تمرینات ادوارمی جهت آمادگی و اکنش درشرایط اضطراری درواحد AA:

جخت آمادگی پرسنل واحد اسید استیک برای مقابله با شرایط اضطراری تمرین های دور این هر شش ماه یکبار با هماهنگی اداره ایمین وآتش نشانی و آموزش مجتمع انجام می شود.

و کلید گازهای لازم که در این دستورالعمل به ان  اشاره شده  است انجام می شود. وسوابق  مربوط طی گزارشی کامل توسط رئیس واحد تهیه شده در واحد نگهداری می شود. باتوجه به نتایج  حاصل از تمرینات انجام شده این دستورالعمل مورد بازنگری قررا گرفتند واقدامات اصلاحی لازم اعمال خواهد شئد.

 هر اپراتور باید به :

1-  محل ولوهای اصلی خوارک

2-  محل راه های فرار داخل واحد

3-  محل نزدیک ترین آلارم خطر آتش نشانی

4-  محل نزدیکترین تجهیزات آتش نشانی (نظیر کپسول های آتش نشان)

5-  محل دئی ایمنی وچشم وشورها

6-  نزدیکترین محل وجود محلول چشم شور

 

 

شرح مختصر پروسس واحد اسید استیک

 

1-با اکسیداسیون مستقیم استالدئید، اسیداستیک درR-5001-2 تولید میشود(درحضو استات منگز بعنوان کاتالیست)

1-بخش واکنش:دوراکتور عمودی بوده ومجهز به سیستم آب کولینگ می باشد که راکتور دوم علاوه بر آن دارای Paeking تیز می باشد در راکتور اول استالدئید وکاتالیست حل شده در آب خوراک آن می باشد این راکتور فشار 105  بار کار می کند وراکتور دوم تحت فشار 0.5  بار کار می کند.

باید یادآوری شد که هرراکتور ایزونرمال می باشد و مقدار گرمای واکنش -224 kg/mol   می باشد.

1-اسید اسیتیک درراکتوراول خام می باشد که به 7-5003  فرستاده می شود و از آنجا ازطریق پمپ به راکتوردوم فرستاده می شود.دراین راکتوراستالدئید باقیمانده در اسید خام با اکسید اسیون مجدد کاملاً به اسیدخام تبدیل می شود.

Woske gass  تولید شده  درR-5001 به راکتور دوم منتقل می شود. استالدئید داخل Wostegosخروجی از بالای R-5002 درمبدل E-5001  توسط آب  chilld ، خنک شده وکندانس می گردد وازقسمت پایین راکتور R-5002  به داخل آن وراد می شود.و گازهای جدا شده از E-5001  بعد ازگرم شدن به مشعل  ارسال می گردد.

اسیدخام تولیدی درV-5000 بمدت چهارساعت نگهداری می شود تا واکنش های باقیمانده انجام گیرد.وسپس به بخش تقطیر ارسال می شود.

بخش تقطیر :

در T-6001  که بنام Crade Clown می باشد اسید خام تا دمای مورد نظرطبقPFD گرم می شود وسپس گازهای سبک مثل Co2  وفرم آلدئید وغیره از آن جدا وبه مشعل فرستاده می شود.پائین برج  فوق که اکثراً اسید خام واستات منگنز و مواد سنگنین  دیگر می باشند  به T-6002  به پمپ  می شوند.

(pu2e Acetic Acid Coluk)  بخار اسید استیک  خالص  از بالای  برج بعداز جدا شدن ازمواد سنگین مثل استات  منگنز  به داخل مبدل E-6005  هدایت می شود.

تا کندانس شود و گازهای مثل  co2  و استالدئید وغیره از آن حدا شوند وخود نیز بعداز عبور از مبدل E-6006 در  تانک TK-6110 ذخیره شود.

مواد پائین T-6002 بعنوان Recycle catalyst به راکتور  R-5001 برگشت داده می شود.حدود 50-60% موادتولید  شده  در بالای   T-6001  که در V-6001  ذخیره  می شود به  V-6005 حهت جدا سازی آب از سیستم به T-6003 ارسال می شود.

قسمتی از محصول حاصل شده از بالای  T-6003  در V-6003 از طریق  پمپ P-6006  به واحد ET  ارسال می شود.

بخش تقطیر:

در برج(Crude Column) مواد سبک از طریق گرم کردن آن طبق DFP  از بالای برج خارج وبه Flare  ازسال می شود.

 مثل CO2 مقدار کمی AC، مثل استات وآب هستند همراه 50%  اسید استیک  در بالای برج بخار شده ومواد قابل کندانس بعداز عبوراز مبدل E-6002 در V-6001 جمع می شوند.

محتویات V-6001، مقداری برای ریفلاکس T-6001  ومقداری نیز به V-6005 جهت آبگیری ومواد زائد دیگر از سیستم به T-6005 هدایت می شود.

 گازهای خروجی بعداز عبور از مبدل E 6003 جهت کندانس شدن مواد قابل کندانس به Flare از طریق E-5002 هدایت می شود.

 استالدئید بدست آمده در E-6003  به واحد AC  برگشت داده می شود.(P-6007)

محصول باقیمانده پائین برج T-6001  به T-6002 هدایت می شود.دراین برج اسید استیک خالص  از بالا جدول و کاتالیست ومواد سنگین در پایین برح باقی  می ماند که که از طریق پمپ به R-5001 هدایت می شود.

جهت جلوگیری ازگرفتگی این RCA  از پمپ P-6003 به R-5001  از طریق یک عدد Tree way  value  که در زمانهای مشخص به راکتور باز و سپس می بندد.

عملیات پروسس  برج T-6001  بایدخیلی دقیق رعایت وکنترل  شود نکنه مهم آن کنترل  water Content درداخل اسیداستیک خالص تولید جهت جلوگیری از خوردگی اسید استیک خشک شامل  کمتر از 0.1 آب بشدت خطر خوردگی را افزایش می دهد.

در R-6004  وخطوط ارتباطی  وغیره.

 مقدار آب پائین برج T-6002مستقیماً با افزایش بخار به T-6001 ارتباط دارد.

وباکاهش بخار به E-6001  آب زیر T-6002کنترل و تنظیم خواهد شد.

در برج سوم اسید استیک شامل سبک جدا شده می باشد که می بایستی در این برج جدا شوند.

بخارات بالای برج بعد از عبور از E-6008 در V-6003جمع می شود.قسمتی برای Reflex  و مقداری  میز  به بیرون از سایت (ft) منتقل می شود.

 گازهای خروجی ازمبدل E-6008 بعد از گرم شدن به fLare ارسال می شود.

گازهای خروجی از E-6008 شامل فرمالدئید که میل به پلیمرشدن آن بیشتر است.به همین دلیل لاین  مربوط به ان  ژاکت شده وبا بخار گرم می شود.  که بدین  طریق از Plug  شدن لاین جلوگیری بعمل می آید.

 پایین برج T-6003 حدود AA 94%    H2O 1-4%    و F.A 2% اسید فرمیک باکنترل درصد آب خوردگی کاهش می یابد.

اسیداستیک خشک آب کمتر از 1% بدلیل وجود اسید فرمیک2>  درآن در پمپ P-6005 ولاینهای آن خوردگی ایجاد می کند.

اسید استیک تولیدی در تست  تانک نگهداری می شود وبعد از مثبت بودن نتیحه آن به  واحد  VA یا فاینال ارسال می شود.

  گازهای  خروجی از TK-6501  به T6501  جهت شستشو ارسال می شود.

در موقع تعمیرات اساسی اگر قصد  تعمیرات باشد بایدتمامی پمپ ها ومبدلها  و برجها ولوله ها کاملاً خالی و شتشو شوند به Drainage system بسته وبعد به واحد ET  انتقال یابد.

مواد شیمیایی جمع شده در V-6301  به V-5004  برگشت داده شود.بوسیله   پمپ P-6301 .

1-  آب سطحی

2-   تمیز کاری سایت

3-  آب Flush شده از داخل لوله به بیرون

4- آب باران وغیره در داخل pit جمع می شود با توجه به نتیجه آزمایشات این آب پمپ می شود. (P.6302) برای Csw  (تصفیه شود).CSW :Chomicval sewer sys water یا Raim sewer watter sys  Rsw

کلیه گازهای که شرایط اتمسفر نداشته باشند بعد ا زگرن شدن به Flare هدایت می شوند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلود