برترین فایل تحقیق با موضوع اسیلوسکوپ ها

اسیلوسكوپ اشعه كاتدی یك دستگاه نمایش دهنده است در صورتی كه دیگر دستگاههای نمایش دهنده فقط مقدار ولتاژ یا مقادیر دیگر الكتریكی را نمایش می دهند اما اسیلوسكوپ اشعه كاتدی قادر است مقدار، فاز، فركانس موج و روابط بین مقادیر آنها را نمایش دهد خلاصه اطلاعات بسیار زیادی از نظر كمی و كیفی در مورد كارهای اندازه گیری الكترونیك به اسیلوسكوپ داده شده است و با

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل zip
تعداد صفحات 25
حجم فایل 31 کیلو بایت

اسیلوسكوپ اشعه كاتدی یك دستگاه نمایش دهنده است. در صورتی كه دیگر دستگاههای نمایش دهنده فقط مقدار ولتاژ یا مقادیر دیگر الكتریكی را نمایش می دهند اما اسیلوسكوپ اشعه كاتدی قادر است مقدار، فاز، فركانس موج و روابط بین مقادیر آنها را نمایش دهد. خلاصه اطلاعات بسیار زیادی از نظر كمی و كیفی در مورد كارهای اندازه گیری الكترونیك به اسیلوسكوپ داده شده است و با قسمت های متعلق به دستگاه هر اندازه گیری با ردیف فركانسهای زیاد با اسیلوسكوپ امكان پذیر است.طرح ساده طبقاتی یك اسیلوسكوپ اشعه كاتدی نشان داده شده است. طبقات این اسیلوسكوپ شامل لامپ اشعه كاتدیCRT ، تقویت كننده مرورX-Amp و قسمت منبع تغذیه PUمی باشد.

موضوعات این مقاله:1.كلیات

2.لامپ اشعه كاتدی

3.پتانسیل آند دوم

4.طرح مدار یک یکسو کنده ولتاژزیاد

5.ملزومات ولتاژ مرور

6.اسیلوسكپ كامل

7.اسیلوسكپ اشعه كاتدی

8.نمایش دادن پالس

9.اسیلوسكپ های مخصوص

10.مرور تاخیری

11.كاربردهای دیگر اسیلوسكپ

12.اندازه گیری مشخصه های فركانس

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


برترین فایل تحقیق با موضوع اسیلوسکوپ ها

اسیلوسكوپ اشعه كاتدی یك دستگاه نمایش دهنده است در صورتی كه دیگر دستگاههای نمایش دهنده فقط مقدار ولتاژ یا مقادیر دیگر الكتریكی را نمایش می دهند اما اسیلوسكوپ اشعه كاتدی قادر است مقدار، فاز، فركانس موج و روابط بین مقادیر آنها را نمایش دهد خلاصه اطلاعات بسیار زیادی از نظر كمی و كیفی در مورد كارهای اندازه گیری الكترونیك به اسیلوسكوپ داده شده است و با

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل zip
تعداد صفحات 25
حجم فایل 31 کیلو بایت

اسیلوسكوپ اشعه كاتدی یك دستگاه نمایش دهنده است. در صورتی كه دیگر دستگاههای نمایش دهنده فقط مقدار ولتاژ یا مقادیر دیگر الكتریكی را نمایش می دهند اما اسیلوسكوپ اشعه كاتدی قادر است مقدار، فاز، فركانس موج و روابط بین مقادیر آنها را نمایش دهد. خلاصه اطلاعات بسیار زیادی از نظر كمی و كیفی در مورد كارهای اندازه گیری الكترونیك به اسیلوسكوپ داده شده است و با قسمت های متعلق به دستگاه هر اندازه گیری با ردیف فركانسهای زیاد با اسیلوسكوپ امكان پذیر است.طرح ساده طبقاتی یك اسیلوسكوپ اشعه كاتدی نشان داده شده است. طبقات این اسیلوسكوپ شامل لامپ اشعه كاتدیCRT ، تقویت كننده مرورX-Amp و قسمت منبع تغذیه PUمی باشد.

موضوعات این مقاله:1.كلیات

2.لامپ اشعه كاتدی

3.پتانسیل آند دوم

4.طرح مدار یک یکسو کنده ولتاژزیاد

5.ملزومات ولتاژ مرور

6.اسیلوسكپ كامل

7.اسیلوسكپ اشعه كاتدی

8.نمایش دادن پالس

9.اسیلوسكپ های مخصوص

10.مرور تاخیری

11.كاربردهای دیگر اسیلوسكپ

12.اندازه گیری مشخصه های فركانس

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل