برچسب گذاری توسط: اشتقاق قاره ها

فایل کامل تحقیق مدل وگنر 19 صفحه

نظریه وگنر عبارت است از آنکه خشکیها و قاره ها جدا از هم امروزی قبل از دوران اول پرکامبرین به هم متصل بوده و تشکیل یک خستگی واحد و بزرگی را به نام اورکونیتنانت از طبقه سیال داده است