برچسب گذاری توسط: اصطلاحات موسیقی

فایل کامل روش تحقیق تاریخ موسیقی 39 صفحه

سازهای موسیقی به طور كلی سازهای اركستر به چهار دسته تقسیم می‌شوند سازهای رهی – سازهای بادی – سازهای ضربی – سازهای كلاویه 1سازهای زهی شامل چهار ساز اصلی است ویولون – ویولا باآلتو – ویولوسنل یا ویولاداگامبا – هارپ