برچسب گذاری توسط: اصطلاح شناسی فرار مغزها

فایل کامل فرار مغزها و نظریه كوچ مجازی 101 صفحه

وظیفه روشنفكر، البته یكی از وظایف او، نقد اجتماعی است؛ نقد اجتماعی وضعیت معاصر او دو خط مشی كلی برای این نقد نقد دارد یكم آنكه مبتنی بر علم باشد و دوم اینكه، استراتژیك باشد او در جایگاه روشنفكری، فقط یك گام و نه بیشتر از جامعه جلوتر است از بعد استراتژیك، نكات متفاوت سیاسی و تاكتیكی را لحاظ می كند؛ و در مقام اهل علم، بایستی كه اگر از مرز دانش فراتر