برچسب گذاری توسط: اصلاحیه قانون کار

فایل کامل کارآموزی اصلاحیه قانون کار 38 صفحه

پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود