برچسب گذاری توسط: اصلاح با استفاده از موتاسیون

فایل کامل دانلود مقاله اصلاح ژنتیكی نخود 65 صفحه

نخود مشابه با جنس‌های Pisum Lens دارای تنوع ژنتیكی فروانی در صفات كمی و كیفی می‌باشد برخی از موارد تنوع ژنتیكی نخود توسط آیار و سوبرامانیام (1936) در گزارشی كه درباره قابلیت توارث رنگ گل داده‌اند، منعكس شده است