برچسب گذاری توسط: اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام

فایل کامل دانلود مقاله اصلاح نژاد دام علم و هنر تثبت ژنهای موثر در تولید اقتصادی دام 9 صفحه

مدلهای استفاده شده در ژنتیك كمی عمدتا اثر تجمعی ژنهایی را كه عهده دار ایجاد تنوع در صفات می باشند مورد توجه قرار می دهند و فرض اصلی در این مبحث، تفكیك همزمان بسیاری از ژنهای كوچك اثر می باشد این موضوع مورد تردید است كه همه ژنهای مؤثر بر صفات كمی اثرات جزئی داشته باشند و ممكن است برخی از این ژنها سهم عمده ای در تنوع صفات به خود اختصاص داده باشند