برچسب گذاری توسط: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

فایل کامل بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر 72 صفحه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اینرو دكترین «عدم مداخله»2 به اصلی بنیادین متحول گردیده است دربررسی روابط بین دو دكترین مشخص می‌گردد كه این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از