فایل کامل بررسی سایز بندی لباس بچه ها 60 صفحه

شما برای دریافت بررسی سایز بندی لباس بچه ها به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی سایز بندی لباس بچه ها را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

سایز بندی لباس بچه ها در گروه های سنی مختلف كار بسیار حساس و دقیقی است افرادی كه این كار را انجام می دهند باید رشد و نمو اندام بچه ها را در گروه های سنی مختلف مطالعه و بررسی كنند وهمانطوری كه الگوها را با اندازه های بچه ها بزرگتر می نمایند آگاهی های دفاعی در این زمینه كسب نمایند توصیه می شود به منظور كنترل وكسب مهارت روی چندین سایز كار كنید

دسته بندی: نساجی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 60

حجم فایل: 67 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

– سایز بندی لباس بچه ها در گروه های سنی مختلف كار بسیار حساس و دقیقی است . افرادی كه این كار را انجام می دهند باید رشد و نمو اندام بچه ها را در گروه های سنی مختلف مطالعه و بررسی كنند وهمانطوری كه الگوها را با اندازه های بچه ها بزرگتر می نمایند آگاهی های دفاعی در این زمینه كسب نمایند توصیه می شود به منظور كنترل وكسب مهارت روی چندین سایز كار كنید .

مثال:

اندازه های داده شده زیر این سایزها بایستی كنترل شوند ، معمولاً از 104 و 116 و 140 می باشند.

روی كاغذ كه سایز بندی را انجام می دهید الگوی پایه بالا تنها یا یك الگوی پایه بالا تنه كه آن را بزرگتر رسم كرده‌اید رسم كنید .

اساس قوانین سایز بندی كه در اینجا با دست انجام می شود كاملاً مطابق با روش بزرگ كردن الگو كه قبلاً شرح داده ایم است .

در صفحات بعدی 5 جدول اندازه گیری اندام مربوط به 5 گروه سنی مختلف آورده شده است.

1- نوزادان با بلندی تمام قد 60 تا 81

2- كودكان با بلندی تمام قد 86تا 104

3- بچه ها با بلندی تمام قد 110 تا 134

4- نوجوانان دختر با بلندی تمام قد 140 تا 164

5- نوجوانان پسر با بلندی تمام قد 140 تا 170

– اولین ستون هر جدولی نشان دهنده میزان رشد و اندازه بدن بین هر سایز و برای هر اندازه گیری كه انجام شده می باشد. لزومی ندارد در سایز بندی این مورد دنبال شود فقط به اندازه های صحیح و مطمئن كمك می كند و تقریباًٌ این اندازه ها را تصدیق می كند .

– اندازه هایی كه با علامت * دنبال می شود ، سایز بندی نامنظم و یا اختلاف بین آن سایز و سایزهای بعدی را نشان میدهد.

قوانین و روش و سایز بندی برروی كاغذ از كوچكترین تا بزرگترین سایز نشان داده شده است

بزرگترین سایز برروی كاغذ با خطوط نقطه چین رسم شده است .

جدول اندازه های استاندارد سایز بندی

81

74

67

60

بلندی تمام قد

18

12

6

3

سن ( به ماه )

افزایش‌مجاز

20

5/18

17

5/15

5/1

بلندی بالا تنه پشت (‌از برجستگی مهره‌پشت تا كمر )

7/17

2/16

7/14

2/13

5/1

بلندی بالا تنه جلو( از گودی گردن تا كمر)

*50

49

46

43

3

دور سینه

*56

48

44

40

4

دور كمر (‌دور شكم و دور باسن )

5/25

24

5/22

21

5/1

دور گردن

75/6

25/6

75/5

25/5

5/0

سرشانه

19

18

17

16

1

كارور پشت

18

17

16

15

1

كارور جلو

5/27

25

5/22

20

5/2

بلندی آستین

*16

5/15

5/14

5/13

1

دور بازو

12

5/11

11

5/10

5/0

دور مچ

16

5/15

15

5/14

5/0

گشادی لبه آستین ( دم دست)

12

5/11

11

5/10

5/0

بلندی فاق جلو

33

29

25

21

4

طول فاق جلو و پشت روی هم

48

5/42

37

5/31

5/5

بلندی شلوار ( از كمر تا كف پا )

8

8

8

8

بلندی باسن ( كمر تا باسن )

26

23

20

17

3

بلندی دامن (‌كمر تا زانو )

13

12

11

10

1

اندازه كف پا

17

16

15

14

1

گشادوی دم پای شلوار

5/174

17

5/16

16

5/0

بلندی سر

49

47

45

43

2

دور سر

15

14

13

12

1

گشادی دم پای شلوار

جدول اندازه های استاندارد سایز بندی

134

128

122

116

110

104

98

86

بلندی تمام قد

9

8

7

6

5

4

3

2

سن تقریبی ( به سال )

افزایش‌مجاز

افزایش‌مجاز

32

5/30

29

5/27

26

5/1

5/24

23

5/21

5/1

بلندی بالاتنه پشت‌(‌از ‌بر جستگی ‌مهرة‌پشت گردن تا‌كمر)

2/29

2/27

2/26

7/24

*45/23

25/1

2/22

7/20

2/19

5/1

بلندی بالا تنه جلو( از گودی گردن تا كمر)

66

64

62

60

58

2

56

54

*52

2

دور سینه

57

56

55

54

53

1

52

50

48

2

دور كمر

72

70

68

66

64

2

62

60

58

2

دور باسن

16

15

14

13

12

1

11

10

9

1

بلندی باسن ( كمر تاباسن )

27

26

25

24

23

1

22

21

20

1

كارور پشت

26

25

24

23

22

1

21

20

19

1

كارور جلو

3/10

9/9

5/9

1/9

7/8

4/0

25/8

75/7

25/7

5/0

سرشانه

31

3/30

6/29

9/28

2/28

7/0

5/27

9/26

*3/26

6/0

دور گردن

46

44

42

40

38

2

36

33

30

3

بلندی آستین

75/26

5/25

25/24

23

75/21

25/1

5/20

19

5/17

5/1

سرشانه تا آرنج

*5/14

5/14

*14

14

*5/13

5/0ثابت

5/13

13

5/12

5/0

دور مچ

3/20

7/19

1/19

5/18

18

5/0و6/0

5/17

17

5/16

5/0

دور بازو

22

2/21

4/20

6/19

8/18

8/0

5/17

25/16

*15

25/1

بلندی فاق جلو

62

6/58

2/55

8/51

*4/48

4/3

5/45

42

*5/38

5/3

فاق جلو و پشت روی هم

84

8/79

6/75

4/71

2/67

2/4

63

25/58

5/53

75/4

بلندی شلوار (‌از كمر تا زانو

45

43

41

39

37

2

35

32

29

3

بلندی دامن (‌كمتر تا زانو)

29

28

27

26

25

1

24

23

22

1

دور زانو

5/31

31

5/30

30

5/29

5/0

29

5/28

28

5/0

گشادی دم پای شلوار

23

22

21

20

*5/19

5/10

19

5/18

18

5/0

بلندی سر

*55

55

*54

54

*53

1

53

52

51

1

دور سر

52

51

50

49

48

1

47

46

45

1

دور صورت

سایز بندی الگوی پایه بالا تنه جلو و پشت

– چهار اندازة‌ زیر برروی چهار كاغذ سایز بندی نمایش داده شده است .

1- نوزادان و خردسالان و كودكان

2- بچه ها

3- نوجوانان پسر یا اندازه هایی كه بدون در نظر گرفن جنسیت تعیین می شود .

4- نوجوانان دختر

محور سایز بندی X برای خط مركزی جلو و پشت

Y برای خط كمر

1- نوزادان خردسالان : بلندی تمام قد 60 تا 104 سانتیمتر

با وجود دشواریهای سایز بندی در سایز این كار با توجه به قوانین سایز بندی با تغییراتی جزئی به آسانی انجام می شود. (‌به خطوط نقطه چین توجه كنید )

– خط درز پهلو : برای بلندی تمام قد 60 تا 74 سانتیمتر 75/0 سانتیمترگشادتر می شود .

– 74 تا 104 سانتیمتر

– 5/0 سانتیمتر گشاد می شود

خط كف حلقه آستین : برای بلندی تمام قد 60 تا 74 سانتیمتر

1/1 سانتیمتر بالاتر رسم می شود

74/104 سانتیمتر

75/0 سانتیمتر بالاتر رسم می شود .

خطهای كارور جلو و پشت : برای همه سایزهای ذكر شده هر سایز 5/0 سانتیمتر بزرگتر رسم می شود ( به عبارت دیگر 5/0 سانتیمتر به خط كارور اضافه كنید )

– چرتهای كارور جلو و پشت : بلندی تمام قد

60 تا 81 سانتیمتر

1 سانتیمتر به طرف بالاتر خط چرت تعیین می شود

بلندی تمام قد 81 تا86

75/1 سانتیمتر به طرف بالا تر تعیین می شود

بلندی تمام قد86 تا 104

25/1 سانتیمتر به طرف بالاتر تعیین می شود

– خط حلقه یقه : را از خط مركزی جلو وپشت حلقه یقه 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

– خط حلقه یقه در سرشانه را 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

خط حلقه یقه در سر شانه را 5/1 سانتیمتر گشادتر كنید .

– خط سرشانه : بلندی تمام قد 60 تا 81 سانتیمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

بلندی تمام قد : 81 تا 86 سانتیمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

بلندی تمام قد : 86 تا 104 سانتیمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

– خط سرشانه را برای سایزهای ذكر شده 75/0 سانتیمتر امتداد دهید .

الگوها

سایز بندی الگوی پایه بالاتنه جلو و پشت

2- بچه ها : بلندی تمام قد : 104 تا 134 سانتیمتر

– جلو و پشت

-خط درز پهلو : را برای بلندی تمام قد 104 تا 110 سانتیمتر 25/0 سانتیمتر گشادتر كنید .

برای بلندی تمام قد 110 تا 134 سانتیمتر 5/0 سانتیمتر گشادتر كنید .

– خط كف حلقه : را برای بلندی تمام قد

104 تا 110 سانتیمتر 6/0 سانتیمتر گشادتر كنید

برای بلندی تمام قد 110 تا 134 سانتیمتر 5/0 سانتیمتر گشادتر مكنید

– خط كف حلقه را می توانید تا 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

– خطهای كارور جلو و پشت را برای همه سایزهای ذكر شده هر سایز 5/0 سانتیمتر بزرگتر رسم كنید .

( به عبارت دیگر 5/0 سانتیمتر به خط كارور اضافه كنید )

– خط چرتهای كارور جلو و پشت : برای كلیه سایزهای ذكر شده 5/1 سانتیمتر بالاتر در نظر بگیرید

– خط حلقه یقه : برای كلیه سایزهای بالا:

خط مركزی جلو و پشت در حلقه یقه را 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

حلقه یقه در سرشانه را 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

خط حلقه یقه را در سرشانه را 1 سانتیمتر گشادتر كنید

– خط سرشانه : برای بلندی تمام قد

104 تا 110 سانتیمتر نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 2/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

برای بلندی تمام قد 110 تا 134 سانتیمتر

نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط سرشانه را برای كلیه سایزهای ذكر شده 5/0 سانتیمتر به طرف خارج امتداد دهید و خط سرشانه را بلندتر رسم كنید .

الگوها

3- سایز بندی الگوی پایه بالاتنه پشت و جلو

– نوجوانان پسر ( 134- 170 سانتیمتر )

نوجوانان پسر و دختر كه الگو برای هر دو یكسان تهیه می شود و اندازه هایی كه بدون در نظر گرفتن جنسیت تعیین می شود

– خط درز پهلو : خط كمر را 75/0 سانتیمتر امتداد دهید و در واقع گشاد كنید .

– خط كف حلقه آستین : برای بلندی تمام قد

– 134 تا 140 سانتیمتر 5/0 سانتیمتر خط كف حلقه را امتداد دهید و جلو را گشاد كنید

– برای بلندی تمام قد 140 تا 170 سانتیمتر 75/0 سانتیمتر خط كف حلقه را امتداد دهید و جلو را گشاد كنید .

– خط كف حلقه آستین را تا 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

– خطهای كارور جلو و پشت : خط كارور پشت را 75/0 سانتیمتر امتداد دهید و آ» را بزرگتر رسم كنید

– خط كارور جلو را 75/0 سانتیمتر امتداد دهید و آن را بزرگتر رسم كنید .

– خط چرت های كارور جلو و پشت : محل چرت ها را برای كلیه سایزهای ذكر شده 1/1 سانتیمتر بالاتر تعیین كنید .

– خط حلقه یقه : برای كلیه سایزهای ذكر شده

خط مركزی جلو و پشت را در حلقه یقه 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

حلقه یقه در سرشانه را 6/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

خط حلقه یقه در سرشانه را 25/0 سانتیمتر گشادتر كنید .

– خط سرشانه : دركلیه سایزها نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

خط سرشانه را برای كلیه سایزهای ذكر شده 9/0 سانتیمتر به طرف خارج امتداد دهید و خط سرشانه را بلندتر رسم كنید .

الگوها

4- سایز بندی الگوی پایه بالاتنه پشت و جلو

– نوجوانان دختر : بلندی تمام قد 140 تا 164 سانتیمتر

پشت :

– خط درز پهلو : خط باسن بزرگ را 75 /0 سانتیمتر امتداد دهید و آن را بزرگتر رسم كنید .

– خط كمر :

25/0 سانتیمتر امتداد دهید و اندازه كمر را گشاد كنید .

برای بلندی تمام قد: 152 تا 158 سانتیمتر

5/1 سانتیمتر امتداد دهید و اندازه كمر را گشاد كنید

برای بلندی تمام قد : 158 تا 164 سانتیمتر

3/0 سانتیمتر امتداد دهید و اندازه كمر را گشاد كنید

– خط بلندی كف حلقه در كلیه سایزها تا 75/0 سانتیمتر پایین تر رسم كنید و آن را گشاد كنید .

– خط باسن را در كلیه سایزها تا 1 سانتیمتر پایین تر رسم كنید

– خط سینه را در كلیه سایزها تا 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط كف حلقه آستین را در كلیه سایزها 9/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط چرت های كارور جلو و پشت : محل چرت ها را برای كلیه سایزهای ذكر شده 1/1 سانتیمتر بالاتر تعیین كنید

– خطهای كارور جلو و پشت : را برای كلیه سایزها 5/0 سانتیمتر به طرف بیرون امتداد دهید و بلندتر رسم كنید .

– خط حلقه یقه : خط مركزی پشت را در حلقه یقه 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط حلقه یقه در سرشانه را 5/1 سانتیمتر بالاتر ترسم كنید

– خط حلقه یقه را در سرشانه 1 سانتیمتر گشادتر رسم كنید

– خط سرشانه : نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

جلو:

– نوجوانان دختر : بلندی تمام قد 140 تا 164 سانتیمتر

– خط درز پهلو : خط باسن بزرگ را 75/0 سانتیمتر امتداد دهید و آن را بزرگتر رسم كنید .

– خط كمر را برای بلندی تمام قد : 140 تا 152 سانتیمتر 25/0سانتیمتر امتداد دهید و اندازه كمر را گشاد كنید .

– بلندی تمام قد : 152 تا 158 سانتیمتر

– 5/1 سانتیمتر امتداد دهید واندازه كمر را گشاد كنید .

– بلندی تمام قد : 158 تا 164 سانتیمتر

– 3/0 سانتیمتر امتداد و اندازه كمر را گشاد كنید .

بلندی تمام قد :158تا 164 سانتیمتر

3/0 سانتیمتر امتداد دهید و اندازه كمر را گشاد كنید

– برای كلیه سایزها

خط كف حلقه آستین را 75/0 سانتیمتر امتداد دهید و آن را گشاد كنید .

خط باسن بزرگ را 1 سانتیمتر پایین تر رسم كنید .

خط سینه را 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

خط كف حلقه آستین را 9/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط چرت های كارور جلو و پشت : محل چرت ها را برای كلیه سایزها 1/1 سانتیمتر بالاتر تعیین كنید

– خطهای كارور جلو و پشت را برای كلیه سایزها ، 5/0 سانتیمتر به طرف خارج امتداد دهید و بلندتر رسم كنید .

– خط حلقه یقه :

خط مركزی جلو را در حلقه یقه 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

خط حلقه یقه در سرشانه را 6/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

خط حلقه یقه را در سرشانه 1 سانتیمتر گشادتر رسم كنید .

خط سرشانه : نوك خط سرشانه را در حلقه آستین 5/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید گ خط سرشانه را برای كلیه سایزهای 6/0 سانتیمتر به طرف خارج از امتداد دهید و خط سرشانه را بلندتر رسم كنید .

– ساسون سینه در سرشانه : برای كلیه سایزها

– ساسون سینه را 75/0 سانتیمتر بالاتر رسم كنید .

– نقطه 1 را در ساسون سرشانه جلو 35/0 سانتیمتر بالاتر تعیین كنید .

– نقطه 2 را در ساسون شرشانه جلو 25/0 سانتیمتر بالاتر تعیین كنید

– نقطه3 را در ساسون سرشانه جلو 35/0 سانتیمتر بالاتر تعیین كنید /

– ساسون بزرگتر زیر سینه : برای كلیه سایزها

نوك ساسان زیر سینه را 25/0 سانتیمتر به طرف خط پهلو حركت دهید

نقطه 4 را در ساسون در كمر 25/0 سانتیمتر به طرف خط پهلو حركت دهید .

برای سایزهای (152 تا 158 سانتیمتر )‌این نقطه را ثابت نگه دارید وتغییر ندهید .

– ساسون در خط كمتر نقطه 5

برای سایزهای 140 تا 152 سانتیمتر 25/0 سانتیمتر به طرف خط پهلو جابجا كنید

برای سایزهای 152 تا 158 سانتیمتر 5/0 سانتیمتر به طرف خط پهلو جابجا كنید .

برای سایزهای 158 تا 164 سانتیمتر 25/0 سانتیمتر به طرف خط پهلو جابجا كنید .

نوك ساسون كوچكتر زیرسینه را 25/0 سانتیمتر به طرف پهلو جابجا كنید .

نقطه 5.4 را در ساسون كوچكتر زیر سینه 25/0 سانیمتر به طرف پهلو جابجا كنید.

سایز بندی شلوار

– روی پنج كاغذ سایز بندی پنج اندازه زیرنشان داده شده است .

1- نوزادان و خردسالان

2- كودكان

3- بچه ها

4- نوجوانان پسر و الگوهایی كه برای پسرها و دخترهای نوجوان یكسان است واندازه هایی كه بدوین در نظر گرفتن جنسیت تعین می شود.

5- نوجوانان دختر

محورهای سایز بندی

محور X= خط مركزی یا خط راستا ( تا)

محور Y= خط فاق

1- نوزادان :

– پشت شلوار : خط مركزی شلوار را از طرف پایین تا 5/5 سانتیمتر امتداد دهید ، تا بلندی (‌قد ) شلوار بیشتر می شود .

– خط دم پای شلوار را از دو طرف 5/0 سانتیمتر امتداد دهید تا دم پای شلوار گشادتر شود

– خط فاق و خط پهلو را در بلندی تمام قد :

(60تا 74 سانتیمتر ) 75/0 سانتیمتر

(74تا 81 سانتیمتر ) 5/1 سانتیمتر امتداد دهید و آن را بلندتر كنید .

– خط فاق رابرروی خط باسن بزرگ دربلندی تمام قد :

( 60 تا 74 سانتیمتر ) 25/0 سانتیمتر

(74 تا 81 سانتیمتر ) 75/0 سانتیمتر امتداد دهید و آن را بلندتر كنید :

– خط كمر را : در بلندی تمام قد :

( 60 تا 74 سانتیمتر )‌ 1 سانتیمتر

(74 تا 81 سانتیمتر ) 75/1 سانتیمتر امتداد دهید و آن رابلندتر كنید

جلو شلوار :

– خط مركزی شلوار را از طرف پایین تا 5/5 سانتیمتر امتداد دهید تا بلندی ( قد ) شلوار بیشتر شود

– خط دم پای شلوار را از دو طرف 5/0 سانتیمتر امتداد دهید و دم پای شلوار را گشادتر كنید

– خط فاق و خط پهلو را در بلندی تمام قد :

( 60 تا 74 سانتیمتر ) 7/0 سانتیمتر 0

(74 تا 81 سانتیمتر )4/1 سانتیمتر امتداد دهید و آن را بلندتر كنید .

– خط فاق را برروی خط باسن :

در بلندی تمام قد :

( 60 تا 74 سانتیمتر ) 4/0 سانتیمتر

(74 تا 81 سانتیمتر )75/0 سانتیمتر امتدئاد دهید تا خط كمر ادامه دهید تابلندتر شود.

خط كمر را : در بلندی تمام قد :

( 60 تا 74 سانتیمتر ) 6/0 سانتیمتر

(74 تا 81 سانتیمتر )2/1 سانتیمتر امتداد دهید تا بلندتر شود .

الگو

سایز بندی شلوار

2- كودكان

محور سایز بندی

محور X= خط مركزی یا خط راستای شلوار

محور Y= خط زانو

پشت شلوار :

– خط مركزی شلوار را از طرف پایین 6/1 سانتیمتر امتداد دهید و قد شلوار را بلندتر كنید .

– خط دم پای شلوار را از دو طرف 15/0 سانتیمتر امتداد دهید تا دم پای شلوار گشادتر شود .

– خط زانو را از دو طرف 25/0 سانتیمتر امتداد دهید

– خط فاق را 6/0 سانتیمتر امتداد دهید .

– خط فاق را 75/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط فاق را 5/0 سانتیمتر امتداد دهید و آن را گشادتر كنید .

– خط پهلو را 4/0 ساننتیمتر امتداد دهید و آنرا گشادتر كنید .

خط كمر :

خط فاق را 2 سانتیمتر در خط كمر بالاتر ر سم كنید

خط پهلو را 2 سانتیمتر در خط كمر بالاتر رسم كنید

خط پهلو را 35/0 سانتیمتر امتداد دهید و آنرا گشادتر كنید.

جلو شلوار :

خط مركزی شلوار را از طرف پایین 6/1 سانتیمتر امتداد دهید و قد شلوار را بلندتر كنید

– خط دم پای شلوار را از دو طرف 15/0 سانتیمتر امتداد دهید و دم پای شلوار راگشادتر كنید

– خط زانو را از دو طرف 25/0 سانتیمتر امتداد دهید

– خط فاق را 75/1 سانتیمتر بالاتر رسم كنید

– خط فاق را 3/0 سانتیمتر امتداد دهید و آنرا گشادتر كنید.

– خط پهلو را 4/0 سانتیمتر امتداد دهید و آنرا گشادتر كنید

– خط چرت را 75/1 سانتیمتر بالاتر برروی خط فاق تعیین كنید خط فاق را 25/0 سانتیمتر گشاد كنید.

– خط نقاب جلو را 75/1 سانتیمتر بالاتررسم كنید و 25/0 سانتیمتر امتداد دهید تا گشادتر شود

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی سایز بندی لباس بچه ها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی سایز بندی لباس بچه ها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اصول سایز بندی;لباس بچه ها;لباس

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل