خرید آنلاین بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان

با سلام و احترام به شما پژوهشگر عزیز.

سایت سل وای فقط به جلب رضایت شما می اندیشد.

شما برای خرید و دانلود بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 250
حجم فایل 8.468 مگا بایت

بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه …………………………………………………………………………………..                    1    

1-1-مقدمه                                                2

2-1-تعاریف و اصطلاحات                                     7

دوم:اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه………………………                  10

1-2-اصول طراحی پستهای فشار قوی                          11

2-2-انواع طراحیها                                       14

3-2-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست 15

1-3-2-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری                 15

2-3-2-ارتباط بهینگی و موقعیت پست                        17

3-3-2-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی                   17

4-3-2-ارتباط بهینگی و امكان توسعه پست                   18

5-3-2-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی                      19

6-3-2-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری                 19

7-3-2-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه                20

8-3-2-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری       21

9-3-2-ارتباط بهینگی و ایمنی                             23

10-3-2-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست  24

 

فصل سوم :انواع پستها…………………………………………………………………………….                     26

1-3-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ                  27

2-3-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای كه در شبكه دارند  27

3-3-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب                    28

1-3-3- انواع پستهای باز                                 28

2-3-3-انواع پستهای بسته                                 29

3-3-3-پستهای تركیبی                                     29

4-3-3-پستهای سیار                                       29

4-3-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی                  29

1-4-3-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی            31

1-1-4-3-شینه ساده                                       31

2-1-4-3-شینه اصلی و فرعی                                32

3-1-4-3-شینه دوبل                                       34

4-1-4-3-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی                     35

5-1-4-3-شینه دوبل دوكلیدی                               36

6-1-4-3-شینه یك ونیم كلیدی                              36

7-1-4-3-شینه حلقوی                                      37

2-4-3- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[9]   39

3-4-3-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های 230و400كیلوولت ایران                                                  43

4-4-3-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها               44

 

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات……………………………………… 45

1-4-انتخاب محل پست                                      46

2-4-جانمایی تجهیزات پست                                 49

1-2-4-تاثیر نوع شینه ها و سكسیونرها در آرایش فیزیكی تجهیزات    52

2-2-4-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات                          54

3-2-4-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی            55

 

 

فصل پنجم:انتخاب تجهیزات پست………………………………………………………………..                                     57

1-5-انتخاب ترانسفورماتور قدرت                           58

2-1-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت          59

1-2-1-5-نوع ترانسفورماتورقدرت                           60

2-2-1-5-سیستم خنك كنندگی ترانسفورماتور                  62

3-2-1-5-تلفات ترانسفورماتور                             64

4-2-1-5-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور              64

5-2-1-5-ولتاژ نامی سیم پیچ                              65    

6-2-1-5-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری             65

7-2-1-5-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر                    66

8-2-1-5-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی            67

9-2-1-5-حداكثر ولتاژ هر یك از سیم پیچها                 67

10-2-1-5-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال        68

11-2-1-5-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ     68

12-2-1-5-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال كوتاه            68

13-2-1-5-میزان مجاز صدا                                 69

14-2-1-5-مقادیر جریانهای اتصال كوتاه سیستم              69

15-2-1-5-اضافه بار در ترانسفورماتور                     70

16-2-1-5-استفاده از محفظه كابل در طرف فشار ضعیف         70

2-5-انتخاب ترانسفورماتور جریان                          70

1-2-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان    71

2-2-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان          72

1-2-2-5-نوع ترانسفورماتورجریان                          72

2-2-2-5-حداكثر ولتاژ سیستم                            73

3-2-2-5-سطوح عایقی                                      74

4-2-2-5-فاصله خزشی مقره                                 74

5-2-2-5-جریان نامی اولیه                                74

6-2-2-5-جریان نامی ثانویه                               75

7-2-2-5-نسبت تبدیل                                      75

8-2-2-5-جریان نامی حرارتی كوتاه مدت                     76

9-2-2-5-جریان نامی دایمی حرارتی                         76

10-2-2-5-محدودیت افزایش درجه حرارت                      76

11-2-2-5-ظرفیت نامی خروجی                               77

12-2-2-5-كلاس دقت                                        77

3-5-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ                          80

1-3-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ   80

2-3-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ         81

1-2-3-5-نوع ترانسفورماتورولتاژ                          81

2-2-3-5-حداكثر ولتاژ سیستم                            83

3-2-3-5-سطوح عایقی                                      84

4-2-3-5-فاصله خزشی مقره                                 84

5-2-3-5-ولتاژ نامی ثانویه                               84

6-2-3-5-ضریب ولتاژ نامی [9]                             85

7-2-3-5-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی           86

8-2-3-5-محدودیت افزایش درجه حرارت                       87

9-2-3-5-ظرفیت خروجی                                     88

10-2-3-5-كلاس دقت[22]                                     88

4-5-انتخاب  ترانسفورماتور زمین- كمكی                    89

1-4-5-اطلاعات مورد نیاز جهت  ترانسفورماتورزمین-كمكی[14]  89

2-4-5-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-كمكی     90

1-2-4-5-نوع ترانسفورماتور زمین –كمكی                    92

2-2-4-5-سیستم خنك كننده                                 92

3-2-4-5-ظرفیت نامی                                      92

4-2-4-5-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها                     93

5-2-4-5-حداكثر ولتاژ سیم پیچ ها                         93

6-2-4-5-امپدانس ولتاژ[9]                                94

7-2-4-5-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه                                                  94

8-2-4-5-افزایش دما پس از بارگذاری جریان كوتاه مدت       95

9-2-4-5-افزایش دمای مجاز                                95

10-2-4-5-تپ چنجر                                        96

11-2-4-5-فاصله خزشی بوشینگها                            96

12-2-4-5-سطح صدا                                        97

13-2-4-5-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه                 97

5-5-انتخاب كلید قدرت                                    97

1-5-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه كلید قدرت       98

2-5-5-معیارهای انتخاب بهینه كلید قدرت                  100

1-2-5-5-نوع كلید                                       100

2-2-5-5-نوع مكانیسم قطع و وصل                          101

3-2-5-5-ولتاژ نامی                                     104

4-2-5-5-سطوح عایقی نامی                                104

5-2-5-5-جریان نامی                                     104

6-2-5-5-جریان نامی قطع اتصال كوتاه                     105

7-2-5-5-جریان نامی قطع شارژ خط                         106

8-2-5-5-جریان نامی قطع بار اندوكتیو                    106

9-2-5-5-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم                     106

10-2-5-5-جریان نامی اتصال كوتاه وصل                     107

11-2-5-5-مدت زمان تحمل اتصال كوتاه                      107

12-2-5-5-زمان قطع نامی                                  107

6-5-سكسیونر و تیغه زمین                                108

1-6-5-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سكسیونر        109

2-6-5-معیارهای انتخاب بهینه سكسیونر                    109

1-2-6-5-نوع سكسیونر یا تیغه های زمین                   109

2-2-6-5-نوع مكانیسم عملكرد                             110

3-2-6-5-ولتاژ نامی                                     111

4-2-6-5-سطوح عایقی نامی                                112

5-2-6-5-جریان نامی (فقط برای سكسیونر)                  112

6-2-6-5-جریان نامی اتصال كوتاه                         112

7-2-6-5-جریان نامی وصل اتصال كوتاه(فقط برای تیغه های زمین) 113

8-2-6-5-مدت زمان تحمل جریان اتصال كوتاه                113

9-2-6-5-نیروی مكانیكی نامی ترمینالها                   113

 

فصل ششم : سیستمهای حفاظتی پست………………………………………………………                                               114

1-6-سیستم زمین                                         115

1-1-6-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین            116

2-1-6-آزمونهای زمین پست                                118

3-1-6-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین                 120

4-1-6-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین  122

1-4-1-6-انتخاب هادی زمین و میله های زمین               122

2-4-1-6-اتصال تجهیزات به زمین                          122

3-4-1-6-محاسبه جریان اتصال كوتاه وحداكثرجریان شبكه زمین 123

4-4-1-6-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناك                      125

5-4-1-6-تداخل با كبلهای مخابراتی و كنترل               126

6-4-1-6-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف               126

5-1-6-نصب سیستم زمین                                   126

6-1-6-روش قدم به قدم طراحی                             128

2-6-سیستم حفاظت از صاعقه                               136

1-2-6-سیستم حفاظت از صاعقه                             138

1-1-2-6-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه 139

2-1-2-6-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الكتریكی-هندسی[9]   139

3-1-2-6-حداكثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست                141

4-1-2-6-امپدانس موجی                                   141

5-1-2-6-محاسبه جریان بحرانی وفاصله جذب بحرانی S       141

6-1-2-6-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی                   142

7-1-2-6-حفاظت در مقابل صاعقه هایی كه در خارج از سطح محاط

دو هادی حفاظتی فرود می آیند                            144

8-1-2-6- استقامت مكانیكی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر   147                                                        

2-2-6-برقگیر و محل نصب آن                     &

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل