دانلود توصیه های تعمیراتی جهت لرزه گیرهای هیدرولیكی

توصیه های تعمیراتی جهت لرزه گیرهای هیدرولیكی

دسته بندی عمران
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 11
حجم فایل 12 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

توصیه های تعمیراتی جهت لرزه گیرهای هیدرولیكی

لرزه گیرها، اجزاء مهمی برای ایمینی نیروگاه ها هستند. منظور از استفاده آنها، حفاظت خطوط لوله و تجهیزات نصب شده قابل ارتجا از انحرافات نامطلوب می باشد. لرزه گیریها طراحی شده اند تا نیروگاه در شرایط فرمان بهره برداری گردد. با وجود این پوشش مكانیكی افزوده شده مستثنی از بعضی اجزاء نیست و بستگی به نوع وضعیت بهره برداری دارد.

چك و بررسی های مرتب:

پس از نصب، تمام لرزه گیرهای باید با چشم بررسی گردند، پس از آن، چك های مرتب مانند چك واحد ها با ید انجام پذیرد.

برای چك كردن موارد زیر لازم است:

لیستی از تمام مكان هایی كه باید چك گردد، همراه با نقاط نصب مشخص شده، برای موقعیت و مكان نصب، مقدار حركت (كورس) پیش بینی شده بازدیدی از وضعیت محیطی حال و آینده، و بازدیدی از ثبت تعمیراتی كه تا كنون انجام پذیرفته است.

اجزاء اصلی كه باید چك و بررسی گردند عبارتند از:

1-  مفاصل ارتباطی اصطكاكی

2-  آزادی عمل و جركت لرزه گیر و مفاصل ارتباطی بر اساس حركت خط لوله در اثر انبساط حرارتی

3-  وضعیت پیستون مربوط به حركت انبساطی و مقدار كافی كورس پیستون (كمترین 10 میلی متر)

4-  تأثیر كلی از نقطه نظر وضعیت محیطی

5-  وضعیت سطح سیال لرزه گیرهای هیدرولیكی

بررسی و اندازه گیری دقیق باید انجام بگیرد و در یك فرم ثبت گردد. پرسنل بازدید كننده باید توصیه ها و جزئیات را به قسمت مربوطه ارائه دهند. بعهده افراد مسئول انجام دقیق بررسی و اندازه گیری بدون تاخیر و اطمینان از وجود اسناد مربوطه می باشد.

5-23

بررسی مخصوص (ویژه)

براساس وضعیت های بهره برداری، بررسی ویژه جدی از بررسی های منظم است. اگر نیروگاه در شرایط فرمان بهره برداری باشد، توصیه می كنیم بررسی های زیر را پس از 12 سال انجام دهید. برای تدارك بررسی ها موارد زیر لازم است.

لیستی از جائیكه باید چك گردد همراه با تعیین نقطه نصب، شامل نقاط جركتی كه انتظار دارید، یك بازدید از وضعیت محیطی حال و آینده و بازدیدی از كارهای تعمیراتی ثبت شده كه تا كنون انجام پذیرفته است.

یك بازدید ویژه بایستی از تمام لرزه گیرها انجام گیرد، مثل بازدید های دوره ای (مرتب)‌

بعلاوه یك چك و بررسی روی یك واحد مطمئن (دو واحد از هر نوع)‌ از لرزه گیری هایی كه نصب شده برای بدست آوردن خواص و عملكرد قطعات.

–       اندازه گیری از ژیاده نمودن دستگاه یك بررسی از كلیه سطوح لغزان (كشویی)‌

–       بررسی بر روی وضعیت آببند ها

–       بررسی بر روی وضعیت سیال هیدرولیك

پس از تعویض سیل ها (آببندها) و سیال هیدرولیك، دوباره آنها را مونتاژ كرده و عوامل مشخصه وضعیت دینامیكی را بررسی نمائید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلود