فایل کامل تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 92
حجم فایل 74 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق درباره مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

فهرست‌ مندرجات‌

 

                                                                                                        شمـاره‌ بنـد

 مقدمـه‌                                                                       1  تا10

 هدف‌ و جایگاه‌                                                                                                                 1  تا  4

 دیدگاه‌ كلی‌                                                                           5

 گزارشگری‌ مالی‌ و اجزای‌ آن‌                                                                                 6  تا  7

 دامنه‌ كاربرد                                                                                                                              8  تا  9

 واحد گزارشگر                                                                                                                                10

 سایر موارد                                                                                                    11

 

 فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهای‌ مالی‌                                                              1-1 تا 13-1

             استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌                         5-1 تا 6-1

             وضعیت‌ مالی‌،  عملكرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌                                7-1  تا 13-1

 

 فصل‌ دوم‌ ـ خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی                                                    1-2  تا 35-2

             كیفیت‌ اهمیت‌                                                                                                6-2  تا 7-2

             خصوصیات‌ كیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات                                       8-2  تا 19-2

             مربوط‌ بودن‌                                                                                                8-2  تا  11-2

              ـ ارزش‌ پیش‌بینی‌ كنندگی‌ و تأییدكنندگی‌                                        9-2  تا 10-2

              ـ انتخاب‌ خاصه‌                                                                                                   11-2

             قابل‌ اتكا بودن‌                                                                                          12-2  تا  19-2

              ـ بیان‌ صادقانه‌                                                                                      14-2  تا 15-2

              ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌                                                                       16-2

              ـ بی‌طرفی‌                                                                                                                17-2

              ـ احتیاط‌                                                                                                                18-2

              ـ كامل‌ بودن‌                                                                                                         19-2

             خصوصیات‌ كیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌                                 20-2  تا 29-2

             قابل‌ مقایسه‌ بودن‌                                                                          21-2  تا 26-2

             ـ ثبات‌ رویه‌                                                                                              24-2

             ـ افشائیات‌                                                                                          25-2  تا 26-2

             قابل‌ فهم‌بودن‌                                                                                   27-2  تا 29-2

             ـ ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌                                                     28-2

             ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌                                                                       29-2

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

 

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

 

                                                                                                                   شمـاره‌ بنـد   

 

             محدودیتهای‌ حاكم‌ بر خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌                   30-2  تا 34-2

             ـ موازنه‌ بین‌ خصوصیات‌ كیفی‌                                                31-2  تا 32-2

             ـ به‌ موقع‌ بودن‌                                                                                        33-2

             ـ منفعت‌ و هزینه‌                                                                                  34-2

             تصویر مطلوب‌                                                                                           35-2

 

فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهای‌ مالی‌                                                                         1-3 تا 50-3

            داراییها و بدهیها                                                               5-3  تا 34-3

                داراییها                                                                      5-3  تا 18-3

            ـ تعریف‌ دارایی‌                                                                             5-3

            ـ حقوق‌ و سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌                                     6-3  تا 10-3

            ـ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌                                                            11-3  تا 14-3

            ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاری‌                                                 15-3  تا 16-3

            ـ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌                                             17-3

            ـ مخاطره‌                                                                        18-3

                بدهیها                                                                   19-3  تا 28-3

           ـ تعریف‌ بدهی                                                                   19-3  تا  23-3

           ـ تعهدات‌                                                                                             24-3  تا 27-3

           ـ معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌                                             28-3

           سایر جنبه‌های‌ داراییها و بدهیها                                              29-3  تا 34-3

           ـ قرینه‌ بودن‌ داراییها و بدهیها                                                   29-3  تا 30-3

           ـ تهاتر داراییها و بدهیها                                                             31-3  تا 34-3

          حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌                                                                     35-3  تا 42-3

          درآمدها و هزینه‌ها                                                                           43-3  تا 44-3

          آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌                                           45-3  تا 50-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

 

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

 

                                                                                                شمـاره‌ بنـد

 

فصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهای‌ مالی                                             1-4 تا 50-4

             مراحل‌ شناخت‌                                     &nb

جعبه دانلود