تحقیق در مورد اهمیت معاد زیر دسته فقه و علوم انسانی

شما برای خرید و دانلود تحقیق در مورد اهمیت معاد به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق در مورد اهمیت معاد را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

ضرورت معاد مساله معاد از دو راه قابل اثبات است نخست از راه عقلى مانند برهان حكمت و عدالت دوم راه نقلى مانند آیات در مورد معاد اینك هر دو راه را بررسى مى كنیم دلایل عقلى معاد

دسته بندی فقه و علوم انسانی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 19
حجم فایل 97 کیلو بایت

 ضرورت معاد
مساله معاد از دو راه قابل اثبات است نخست از راه عقلى مانند برهان حكمت و عدالت دوم راه نقلى مانند آیات در مورد معاد اینك هر دو راه را بررسى مى كنیم: دلایل عقلى معاد .

1ـ برهان حكمت
براساس اینكه خداوند حكیم است آفرینش الهى بیهوده و بى هدف نیست بلكه محبت به خیر و كمال كه عین ذات الهى است بالاصاله به خود ذات و بالتبع به آثار آن كه داراى مراتبى از خیر و كمال هستند تعلق گرفته, و از این رو, جهان را به گونه اى آفریده است كه بیشترین خیر و كمال ممكن, بر آن مترتب شود و بدین ترتیب صفت حكمت اقتضا ـ مى كند كه خداوند مخلوقات را به غایت و كمال لایق به خودشان برساند ولى از آنجا كه جهان مادیت, دار تزاحمات است و خیرات و كمالات موجودات مادى با یكدیگر تعارض پیدا مى كند مقتضاى تدبیر حكیمانه الهى این است كه به صورتى آنها را تنظیم كند كه مجموعاً خیرات و كمالات بیشترى بر آنها مترتب شود, و به دیگر سخن: جهان, داراى نظام احسن باشد.
با توجه به این كه انسان, داراى روح قابل بقا است و مى تواند واجد كمالات ابدى و جاودانى گرددد آن هم كمالاتى كه از نظر مرتبه و ارزش وجودى, قابل مقایسه با كمالات مادى نیست; اگر حیات او منحصر به همین حیات دنیوى محدود باشد با حكمت الهى, سازگار نخواهد بود. مخصوصاً با توجه به اینكه حیات دنیوى, توام با رنجها و سختیها و ناگواریهاى فراوان است .
راستى, اگر زندگى انسان جز این نمى بود كه پیوسته زحمت بكشد و با مشكلات طبیعى و اجتماعى, دست و پنجه نرم كند تا لحظاتى را با شادى و لذت بگذارند و آنگاه از فرط خستگى به خواب رود تا هنگامى كه بدنش آمادگى فعالیت جدید را پیدا كند و مجدداً ((روز از نو و روزى از نو)).
بدیهى است نتیجه منطقى چنین نگرشى به زندگى انسان, جز پوچ گرایى نخواهد بود.
از سوى دیگر, یكى از غرایز اصیل انسان, حب به بقا و جاودانگى است كه دست آفرینش الهى در فطرت او به ودیعت نهاده است و حكم نیروى محرك فزاینده اى را دارد كه او را بسوى ابدیت, سوق مى دهد و همواره برشتاب حركتش مى افزاید. اكنون اگر فرض شود كه سرنوشت چنین متحركى جز این نیست كه در اوج شتاب حركت, به صخره اى برخورد كند و متلاشى شود آیا ایجاد آن نیروى فراینده با چنین غایت و سرنوشتى متناسب خواهد بود؟! پس وجود چنین میل فطرى, هنگامى با حكمت الهى سازگار است كه زندگى دیگرى جز این زندگى محكوم به فنا و مرگ, در انتظار او باشد.
حاصل آنكه: با ضمیمه كردن این دو مقدمه ـ یعنى حكمت الهى, و امكان زندگى ابدى براى انسان ـ به این نتیجه مى رسیم كه مى باید زندگى دیگرى براى انسان, و راى این زندگى محدود دنیوى, وجود داشته باشد تا مخالف حكمت الهى نباشد.
و مى توان میل فطرى به جاودانگى را مقدمه دیگرى قرار داد و به ضمیمه حكمت الهى, آن را برهان دیگرى به حساب آورد.
ضمناً روشن شد كه زندگى ابدى انسان باید داراى نظام دیگرى باشد كه مانند زندگى دنیا مستلزم رنجهاى مضاعف نباشد. و گرنه, ادامه همین زندگى دنیوى حتى اگر تا ابدهم ممكن مى بود با حكمت الهى, سازگار نمى بود.

2ـ برهان عدالت
در این جهان, انسانها در انتخاب و انجام كارهاى خوب و بد, آزادند: از یك سو, كسانى یافت مى شوند كه تمام عمر خود را صرف عبادت خدا و خدمت به بندگان او مى كنند; و از سوى دیگر, تبهكارانى دیده مى شوند كه براى رسیدن به هوسهاى شیطانى خودشان, بدترین ستمها و زشتترین گناهان را مرتكب مى گردند. و اساساً هدف از آفرینش انسان در این جهان و مجهز ساختن او به گرایشهاى متضاد و به نیروى اراده و انتخاب, و به انواع شناختهاى عقلى و نقلى, و فراهم كردن زمینه براى رفتارهاى گوناگون و قراردادن وى بر سر دوراهیهاى حق و باطل و خیر و شر این است كه در معرض آزمایشهاى بى شمار, واقع شود و مسیر تكامل خود را با اراده و اختیار برگزیند تا به نتایج اعمال اختیارى و پاداش و كیفر آنها برسد. و در حقیقت, سراسر زندگى دنیا براى انسان, آزمایش و ساختن و پرداختن هویت انسانى خویش است و حتى در آخرین لحظات زندگى هم معاف از آزمایش و تكلیف و انجام وظیفه نیست .
اما مى بینیم كه در این جهان, نیكوكاران و تبهكاران, به پاداش و كیفرى كه درخور اعمالشان باشد نمى رسند و چه بسا تبهكارانى كه از نعمتهاى بیشترى برخوردار بوده و هستند. و اساساً زندگى دنیا ظرفیت پاداش و كیفر بسیارى از كارها را ندارد مثلاً كسى كه هزاران شخص بى گناه را به قتل رسانیده است نمى توان او را جز یك بار, قصاص كرد و قطعاً سایر جنایاتش بى كیفر مى ماند در صورتى كه مقتضاى عدل الهى این است كه هر كس كوچكترین كار خوب یا بدى انجام دهد به نتیجه آن برسد.
پس هم چنان كه این جهان, سراى آزمایش و تكلیف است باید جهان دیگرى باشد كه سراى پاداش و كیفر و ظهور نتایج اعمال باشد و هر فردى به آنچه شایسته آن است نایل گردد تا عدالت الهى, تحقق عینى یابد!
ضمناً از همین بیان, روشن مى شود كه جهان آخرت, جاى انتخاب راه و انجام تكالیف نیست .

دوم: معاد درقرآن
آیات قرآن كریم, پیرامون اثبات معاد و احتجاج با منكرین آن را مى توان به پنج دسته, تقسیم كرد:
1ـ آیاتى كه بر این نكته, تاكید مى كند كه برهانى بر نفى معاد, وجود ندارد. این آیات, به منزله خلع سلاح منكرین است .
2ـ آیاتى كه به پدیده هاى مشابه معاد, اشاره مى كند تا جلوى استبعاد را بگیرد.
3ـ آیاتى كه شیهات منكرین معاد را رد, امكان وقوع آنرا تثبیت مى كند.
4ـ آیاتى كه معاد را به عنوان یك وعده حتمى و تخلف ناپذیر الهى, معرفى مى كند و در واقع, وقوع معاد را از راه اخبار مخبر صادق, اثبات مى نماید.
5ـ آیاتى كه اشاره به برهان عقلى بر ضرورت معاد دارد.
در حقیقت, سه دسته اول, ناظر بر امكان معاد; و دو دسته اخیر, ناظر به

 

 

منابع تحقیق :

سایت :

 

www.Google .com

http://tahoor .com/page.php?pid=585

 

http://www.balagh .net/persian/kalam/ma_ad/03.htm

 

http://www.balagh.net/persian/kalam/ma_ad/01.htm

 

 

 

1ـ بقره 111/, انبیا 24/, نمل 64/.

 

2ـ موئمنون 117/, نسا 157, انعام 100/, 119, 148, كهف 5/, حج 3/, 8, 71, عنكبوت 8/, روم 29/, لقمان 20/, غافر 42/, زخرف 20/, نجم 28/.

 

3ـ جاثیه 24/.

 

4ـ قصص 39/, كهف 36/, ص 27/, جاثیه 32/, انشقاق 14/.

 

5ـ القیامه 5/.

 

6ـ روم 10/, مطففین 10/ـ14.

 

7ـ نحل 38/.

 

8ـ هود 7/, اسرا 51/, صافات 16/, 53, دخان 34/ـ36, احقاف 18/, ق 3/, واقعه 47/ـ48, مطففین 12/ـ13, نازعات 10/ـ11.

 

9ـ امورى كه مثل یكدیگرند در همان جهت مماثلت, حكم واحدى خواهند داشت ; خواه حكم به امكان باشد و خواه حكم به عدم امكان ((حكم الامثال فى ما یجوز و مالا یجوز واحد)).

 

10ـ اعراف 57/, حج 5/ـ6, روم 19/, فاطر 9/, فصلت 19/, زخرف 11/, ق 11/.

 

11ـ روم 50/.

 

12ـ كهف 21/.

 

13ـ بقره 260/.

 

14ـ بقره 259/.

 

15ـ بقره 55/,56.

 

16ـ بقره 67/ـ73.

 

17ـ آل عمران 49/, مائده 110/.

 

18ـ سجده 10/ـ11.

 

19ـ احقاف 33/, و نیز رجوع كنید به: یس 81/, اسرا 99/, الصافات 11/, النازعات 27/.

 

20ـ اسرا 51/, و نیز رجوع كنید به: عنكبوت 19/ـ20, ق 15/, واقعه 62/, یس 80/, حج 5/, القیام 40/, الطارق 8/.

 

21ـ روم 27/.

 

22ـ طه 51/ـ52, و نیز رجوع كنید به: سوره ق 2/ـ4.

 

23ـ یس 79/.

 

24ـ غافر 59/, و نیز رجوع كنید به: آل عمران 9/, 25, نسا 87/, انعام 12/, كهف 21/, حج 7/, شورى 7/, جاثیه 26/ و 32.

 

25ـ نحل 38/, و نیز رجوع كنید به: آل عمران 9/, 191, نسا 122, یونس 4/, 55, كهف 21/, انبیا 103/, فرقان 16/, لقمان 9/, 33, فاطر 5/, زمر 20/, نجم 47/, جاثیه 32/, احقاف 17/.

 

26ـ تغابن 7/, و نیز رجوع كنید به: یونس 53/, سبا 3/.

 

27ـ غافر 15/, و نیز رجوع كنید به: انعام 130/,154, رعد 2/, شورى 7/, زخرف 61/, زمر 71/.

 

28ـ فرقان 11/, و نیز رجوع كنید به: اسرا 10/, سبا 8/, موئمنون 74/.

 

29ـ موئمنون 115/.

 

30ـ آل عمران 19/.

 

31ـ ص 28/, غافر 58/, قلم 35/, یونس 4/.

 

32ـ جاثیه 21/ـ22.

 

1ـ بقره 4/, لقمان 4/, نمل 3/ و…

 

2ـ اسرا 10/, فرقان 11/, سبا 8/, موئمنون 74/ و…

 

3ـ الرحمن 46/ تا آخر سوره, الواقعه 15/ـ38, الدهر 11/ـ21 و…

 

4ـ الحاقه 2/ـ26, الملك 6/ـ11, الواقعه 42/ـ56 و…

 

5ـ ص 26/, سجده 14.

 

6ـ القیامه 3/ـ5.

 

7ـ نمل 68/, احقاف 17/.

 

8ـ انعام 112/ـ113.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق در مورد اهمیت معاد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق در مورد اهمیت معاد – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ضرورت معاد,تحقیق در مورد اهمیت معاد

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل