فایل کامل تحقیق معماری- سفارشی 53 صفحه

شما برای دریافت تحقیق معماری- سفارشی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق معماری- سفارشی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

تحقیق معماری سفارشی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 53

حجم فایل: 504 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تحقیق معماری- سفارشی

مقدمه:

انسان با ساختن خانه از محیط بی انهای پیرامون خود در یك نقطه گرد می آید و از پراكندگی و گریز از طبیعت به تمركز و حضور روی می آورد و بدین گونه به طبیعتی كه بدون حضور انسان رها شده و پراكنده و فاقد معنی است معنی می دهد و با بنا كردن خانه به این تمركز و تجمع هویت می بخشد و به ایجاد درون و برون دست می زند. درون و برونی كه قبل از حضور انسان و سكنی گزیدنش بروی زمین وجود داشته اند و با پدید آوردن خانه درونی را می سازد كه بدون حضور انسانی كه در آن ساكن می شود و سكنی می گزیند تحقق نمی یابد. حقیقت خانه سكنی بخشیدن و آنچه در رابطه با آن طرح
می شود اعم از شكل خانه و مصالح و تركیب آنها جزء امور تبعی به شمار می آیند و آنچه مهم جلوه می كند رابطه خانه با انسان از یك سو و یا طبیعت از سوی دیگر است. ارتباطی میان انسان و كل عالم، گرایش از پراكندگی و گریز از طبیعت خالی از انسان به مركزیت حضور انسان.

در سنت دینی حضور انسان بروی زمین، سكنی گزیدن و آرامش یافتن كه در بهشت نخستین كه به انسان هویه داده شده بود با شب، همه، زمین، آبی كه در دسترس می باشد و ابری چند گاهی سایه بیندازد قرین شده كه مظهر و جامع همه آنها خانه و شهر است.

خانه قبل از هر چیز فضا و مكانی درونی است و البته در رابطه با بیرون، كوچه و خیابان و زمین و آسمان و طبیعت و همه هستی، اما آنچه كه به آن معنا می دهد«سكونت» و پناه گرفتن در مامنی است كه پیوند خاطره و خیال است و القاء كننده آرامشی كه در آن خیالاتمان را مرور می كنیم. خیالاتی بر پایه ارزشهایی تاثیر گذار بر آدمی، كه پویش را در آدمی بر می انگیزد و او را به ادامه و استمرار توصیه می كند. هر چه خانه تو در تو تر باشد و با گوشه های رنج، ماجاء و مامن مناسب تری برای سكونت خاطره است.

مجموعه حاضر مطالعات مربوطه به مجموعه مسكونی واقع در میدان فردوسی مشهد
می باشد. كه در آن ابتدا با بررسی تعریف خانه و مفهوم سكونت سعی شده تا نكات مهم در این زمینه كه گاه مورد توجه قرار می گیرد مشخص می شود و مبانی نظری كاربر براساس آن شكل گیرد و در ادامه با توجه به رابطه تعامل مسكن و افراد خانواده بر هم به بررسی و شناخت سنا پیدایش و سیر تحول و ویژگی های مسكن پرداخته شده است و از آن چه پروژه مورد نظر نیازها و دیدگاههای آنان با هم مقایسه شود.

در انتها با توجه به مفاهیم به دست آمده و بررسی های انجام شده بر روی سایت مورد نظر طرحهای پیشنهادی شكل گرفته است و مطالعات سازه ای و راه كارهای موجود در این خصوص ارائه شده است.

در میان فضاهای معماری، مسكن اولین نیازی بود كه در ذهن انسان جای گرفت. توجه انسان اولیه به مسكن تنها به دلیل رفع نیاز به سرپناه و ایجاد فضای امن بوده است ولی به تدریج كسب آسایش بیشتر از نظر فیزیكی و روانی در راستای پیشرفت انسان در طول تاریخ به عنوان اولویتهای بعدی مطرح شدند بدین ترتیب می توان گفت مسكن با اهمیت ترین فضای معماری در میان فضاهای مختلف هم از نظر پیشینه تاریخی و هم از نظر مدت حضور در آن برای بشر بوده است.

خانه ها در كنار هم هسته اولیه شهرها را تشكیل می دهند و دیگر عناصر شهری به عنوان فضای هدماتی وابسته به آن مطرح می شوند.

بنابراین مسكن در معنای فضای زندگی باید به تمام ابعاد فیزیكی و روانی انسان پاسخ دهد چرا كه الگوهای رفتاری اعضای جامعه از روحیه حاكم بر فضای زندگیشان نشات
می گیرند.

آنچه موجب شاخص شدن یك فضای معمار از می شود توجه به همین تعریف موضوع است كه خانه را از طراحی براساس روشهای ساخت و استانداردها خارج كرده و مفاهیم جدیدتر و عمیق تری را ارائه می دهد. به طوری كه مفهوم مسكن در هر زمان و مكان، با توجه به نیاز و روحیات مخاطبان خود تغییر و تحول یافته است.

کنترل کیفیت بتن و مصالح خام

نحوه كنترل كیفیت پیمانكار از مصالح تولیدی خام بتن و بتن ساخته شده

نحوه كنترل كیفیت پیمانكار از مصالح تولیدی خام بتن و بتن ساخته شده

در مشخصات فنی خصوصی و نقشه‌های اجرایی نوع و طبقه بتن، كیفیت مصالح با توجه به منابع مورد‌نظر، توصیه‌های لازم برای مراحل مختلف ساخت و اجرای بتن مطابق مندرجات آیین‌نامه بتن ایران درج می‌شود. پیمانكار موظف به تهیه مصالح با استاندارد مورد‌نظر، ساخت و اجرای صحیح بتن‌ریزی با توجه به روشها و مندرجات آن می‌باشد. رعایت مراحل زیر قبل از اجرای كارهای بتنی الزامی است.

الف: با توجه به برنامه زمانبندی اجرای پروژه و نیازها، پیمانكار باید پیش‌بینیهای لازم برای تهیه، حمل و انبار نمودن مصالح، تأمین ادوات و تجهیزات، تهیه شن و ماسه، وسایل اندازه‌گیری مصالح مختلف، ماشین‌آلات حمل، ریختن و تراكم بتن و بالاخره مصالح و ادوات لازم برای نگهداری صحیح بتن را به عمل آورده و جزئیات اجرایی هر قسمت از كار را برای تصویب دستگاه نظارت ارائه نماید.

ب: باید پیش‌بینیهای لازم از نظر تعداد ماشین‌آلات، لوازم و ادوات مختلف برای بتن‌ریزی بدون وقفه، صحیح و مطابق مشخصات توسط پیمانكار صورت گیرد.

پ: قبل از انجام عملیات بتن‌ریزی، محل گودبرداریها، قالب‌بندیها، آرماتوربندیها، درزهای ساختمانی و محل قطعات مدفون در بتن، با توجه به نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی خصوصی و دستورالعملها ، كنترل و دستور بتن‌ریزی صادر خواهد شد. پیمانكار باید پس از آماده نمودن محل اجرا و سایر عوامل ذیربط كتباً دستگاه نظارت را از زمان شروع بتن‌ریزی آگاه نماید. بدون تصویب قبلی دستگاه نظارت شروع عملیات بتن‌ریزی به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.

ت: در محل بتن‌ریزی پی‌ها یا محلهای مشابه باید تمامی راههای عبور كارگران، سكوهای كار دستگاههای حمل و انتقال بتن، به نحوی توسط پیمانكار محافظت شود كه از ورود مواد خارجی به داخل پی یا قالب، آلوده شدن آرماتورها و بالاخره ریزش احتمالی جلوگیری به عمل آید.

كیفیت بتن ساخته شده

با توجه به نوع سازه و درجه اهمیت آن، باید به ویژگیهای اصلی بتن به هنگام ساخت، ریختن و نگهداری توجه مخصوص به عمل آید. بتن با كارایی و دوام زیاد به بتنی اطلاق می‌شود كه بتواند به راحتی ریخته شود، در مقابل شرایط محیطی خورنده و بالاخره بارهای وارد بر آن به خوبی مقاومت كند و مشخصات آن تغییر ننماید. از این رو پیمانكار باید نسبت به ساخت بتن با كیفیت خوب اقدام نماید. ویژگیهایی كه باید مورد توجه پیمانكار قرار گیرد به شرح زیر است:

كارایی بتن

بتن كارا بتنی است كه بتوان به راحتی آن را ساخت، حمل نمود، در قالب مورد‌نظر ریخت و متراكم نمود، بدون اینكه در یكنواختی آن در طول مراحل فوق تغییری حاصل شود. كارایی بتن بستگی به عوامل زیر داشته و پیمانكار ملزم به رعایت آن می‌باشد.

اسلامپ

كارایی به میزان اسلامپ و روانی بتن ساخته شده، بستگی دارد. میزان اسلامپ بر اساس روش مندرج در استاندارد (دت 505) كنترل می‌شود. پیمانكار موظف است بتن موردنظر را بر اساس اسلامپهای خواسته شده در مشخصات فنی خصوصی و نقشه‌های اجرایی تهیه نماید. بتن‌هایی كه به هنگام ریختن، اسلامپ‌شان با مشخصات خواسته شده مطابقت ننماید مردود بوده، باید از مصرف آن خودداری شده و از كارگاه خارج گردند. اضافه نمودن آب برای بالا بردن اسلامپ بتن‌های سفت شده پس از ساخت، به هیچ وجه مجاز نیست و انجام این امر باعث تغییرات كلی در مشخصات بتن ساخته شده خواهد شد. بسته به میزان اسلامپ و نوع كاربرد، بتن به 4 گروه سفت، خمیری، شل و آبكی تقسیم می‌شود. میزان اسلامپ برای اعضا و قطعات مختلف بر اساس جدول شماره 1 توصیه می‌شود.

جدول شماره 1 میزان اسلامپ برای اعضا و قطعات بتنی

اسلامپ به میلیمتر

نوع عضو یا قطعه بتنی

ردیف

حداکثر*

حداقل

75

25

شالوده‌ها و پی دیوارهای بتن‌آرمه[5]

1

75

25

شالوده‌های با بتن ساده، صندوقه‌ها و دیوارهای زیر سازه‌ها

2

100

25

تیرها و دیوارهای بتن‌آرمه

3

100

25

ستونها

4

75

25

دالها و پیاده‌روهای بتنی[6]

5

50

25

بتن حجیم

6

* در صورتی كه لرزش و ارتعاش با روشهای دستی انجام شود به مقدار حداكثر می‌توان 25 میلیمتر اضافه نمود.

مصالح مصرفی

از دیگر عوامل مهم در كارایی بتن، انتخاب صحیح مصالح مصرفی و نسبتهای اختلاط آنها است. سیمان با نرمی زیاد باعث بالا بردن كارایی بتن می‌شود. شن و ماسه طبیعی گردگوشه دارای كارایی بیشتری نسبت به شن و ماسه شكسته است و شن و ماسه شكسته مكعبی دارای اولویت بیشتری نسبت به وضعیت مشابه با دانه‌های غیر مكعبی می‌باشد. در هر صورت مصالح سنگی مناسب از عوامل مهم در كارایی بتن محسوب می‌شود و باید با توجه به مندرجات این نشریه و دستورات دستگاه نظارت نسبت به انتخاب آن اقدام شود.

مواد افزودنی

برای بالا بردن كارایی بتن با نسبت آب به سیمان معین، از مواد افزودنی استفاده می‌شود. نوع و میزان مصرف این مواد مطابق مشخصات فنی خصوصی و دستورالعملهای كارخانه سازنده خواهد بود. نوع و میزان مصرف مواد افزودنی باید به تأیید دستگاه نظارت برسد.

درجه حرارت

عدم رعایت درجه حرارت تعیین شده برای مخلوط بتن به هنگام ساخت، باعث بروز اشكالاتی در امر ریختن بتن و نهایتاً تغییرات جدی در ویژگیهای آن خواهد شد. از این رو رعایت الزامات در خصوص”بتن‌ریزی در هوای گرم“ و ”بتن‌ریزی در هوای سرد“ الزامی است.

مقاومت بتن

از مهمترین خصوصیات بتن، مقاومت آن است. برای دستیابی به بتنی با مقاومت زیاد، باید در انتخاب مصالح از نظر كمیت و كیفیت، ساخت بتن، حمل و ریختن و نهایتاً عمل آوردن و نگهداری، دقت كافی به عمل آید. عوامل متعددی در مقاومت نهایی بتن مؤثر خواهد بود كه اهم آنها به شرح زیر و رعایت آنها توسط پیمانكار الزامی است.

نسبت آب به سیمان

مقاومت نهایی بتن شدیداً تحت تأثیر نسبت آب به سیمان است. با توجه به شرایط ساخت و رویارویی بتن، نسبت آب به سیمان در هر پروژه در دفترچه مشخصات فنی خصوصی ذكر می‌شود. دستگاه نظارت همواره خصوصاً به هنگام تهیه بتن این نسبت را كنترل می‌نماید. عدم رعایت نسبت آب به سیمان از طرف پیمانكار موجب مردود شناختن بتن شده و چنین بتنی باید فوراً از كارگاه خارج شود. چنانچه این نسبت در دفترچه مشخصات خصوصی ذكر نشده باشد، استفاده از ارقام شماره 2 برای بتن معمولی و بتن با حباب هوا توصیه می‌شود.

جدول شماره 2 حداكثر نسبت آب به سیمان مجاز برای بتن با مقاومتهای فشاری مختلف

بتن با حباب هوا

بتن معمولی

مقاومت فشاری بتن

(مگاپاسکال)

ردیف

71/0

80/0

15

1

61/0

70/0

20

2

53/0

62/0

25

3

46/0

55/0

30

4

40/0

48/0

35

5

43/0

40

6

38/0

45

7

ریختن، عمل آوردن و مراقبت

ریختن و عمل آوردن بتن در قالب و مراقبت، نقش بسیار اساسی در ساخت بتن توپر با ضریب نفوذناپذیری كم خواهد داشت. هنگام ریختن بتن باید چنان عمل شود كه جداشدگی مواد متشكله رخ ندهد، چه این امر باعث كرمو شدن بتن و بالا رفتن نفوذپذیری آن می‌گردد. برای بتن توپر، مراقبت باید با دقت بیشتری انجام شود. هر چه نسبت آب به سیمان زیادتر باشد، دستیابی به بتنی توپر مشكل‌تر بوده و علاوه بر آن زمان لازم برای مراقبت و عمل آوردن بتن افزایش می‌یابد.

حمل و نقل و نگهداری سیمان

سیمان به دو صورت فله و پاكتی به فروش می‌رسد. در هر دو حال مشخصات انواع سیمان به صورت برچسب روی محموله درج می‌گردد. بارگیری، حمل و تخلیه انواع سیمانها باید با دقت صورت گیرد و از اثر باران و رطوبت بر آنها جلوگیری شود. ظروف حمل سیمان فله (بونكرها) باید پس از تخلیه تمیز شوند تا برای محموله بعدی ایجاد آلودگی نكنند. برچسب مشخصات سیمان باید روی سیلوی سیمان در كارگاه چسبانده شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق معماری- سفارشی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق معماری- سفارشی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق معماری سفارشی;معماری سفارشی;تحقیق در مورد معماری سفارشی;تحقیق در باره معماری سفارشی;تحقیق و بررسی معماری سفارشی;تحقیق و بررسی در مورد معماری سفارشی;بررسی معماری سفارشی;تحقیق در مورد معماری;دانلود تحقیق معماری سفارشی;دانلود تحقیق در مورد معماری سفارشی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل