فایل کامل تحقیق معماری منظر 74 صفحه

شما برای دریافت تحقیق معماری منظر به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق معماری منظر را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

معماری منظر

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 74

حجم فایل: 39 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تحقیق معماری منظر

مقدمه این نخستین بار است كه به گونه‌ای تخصصی به معرفی حیطه‌هایی كه «معماری منظر» را در بر می‌گیرد، پرداخته می‌شود. بدین لحاظ از قانون عام خطاپذیر بودن، بویژه در تجربة اول نمی‌توان مستثنا بود. محتوای این مقاله ضمن توجه به پاره‌ای از مطالب نو در معماری منظر، مطالب مقدماتی این حرفه را نیز در بر دارد. از این رو بخشی از مطالب به بیان مفاهیم معماری منظر می‌پردازند، و بخشی دیگر پا فراتر می‌گذارند. یكی از موضوعهایی كه در این عصر نگرانی‌های جدی‌ای به دنبال داشته است، رابطة رو به زوال انسان و طبیعت است. طبیعی كه به سان گاهواره‌ای، انسان را در خود جای می‌داد، اینك به طرزی غریب جایگاه و منزلت معنوی پیشین خود را از دست داده است. از نظر بسیاری از اندیشمندان، هم زمان با پیشرفتهای فن‌آوری، از زمین به عنوان منبع اصلی تأمین نیازها استفاده شد و این آغازی بود بر آنچه امروزه انسان را احاطه كرده است. انكشانی كه بر سراسر فن‌آوری جدید حاكم است، خصلت در افتادن، به معنای تعرض را دارد. به گونه‌ای كه انرژی نهفته در طبیعت، اكتشاف شده و حبس می‌گردد (هایدگر). شعر و ادبیات و فلسفه، در حقیقت نمود بیرونی روح انسان و اجتماع انسانی است و جامعة انسانی را به وحدت اجزای طبیعت و كل هستی مرتبط می‌سازد (استوارت، 2000). از این رو تلاش برای ارتباطی از این است با طبیعت نیز حائز اهمیت است. از جمله این تلاشهای هنری، می‌توان به جنبشهای اواخر دهة 1960 اشاره كرد. موجی از توجه‌های هنرمندان به طبیعت و زمین، نهفتی با عنوان هنر زمینی یا Land Art را بوجود آوردند كه به اسامی مختلفی همچون Nature Art. Earth works خوانده شدند. این گروه از هنرمندان، زمین و طبیعت را به مثابة بوم خود قلمداد می‌كردند و سعی در انكشان آن داشتند. در این گرایش، توجه به مفاهیم و مضامین طبیعت برپایة برداشتهای شخصی انجام می‌پذیرد. معماری منظر از این تلاشها در رهیافتهای آنان، اثر پذیرفته است. موج دیگری از توجه‌ها نسبت به منظر و محیط، نگاهی توأم با فلسفة طبیعت است. در این نگاه، بوم شناسی (ecology) ارتباط تنگاتنگی با فلسفة بوم نهاد ecophilosophy پیدا می‌كند. این رویكرد در مراحلی، اخلاق‌گرایی در طبیعت را پیش می‌كشد. در دهة 1970، پروفسور مایان مك هارگ چنین مطرح كرد كه منظر (Landscape) در واقع نظامی بوم شناختی و متكی بر عدد مل محیطی، نظیر زمین شناسی، حیات گیاهی، حیات جانوری، كاربری زمین و جزء آن است. پژوهشگران این عرصه، تمایل به ایجاد ارتباطی عقلانی با ذات و سرشت بوم و طبیعت دارند. آنها درصدد جستجو برای دست‌یابی به منطقی‌ترین الگو برای درك طبیعت‌اند. معمای منظر، پیش از هر حرفة طراحی محیطی، حرفه‌ای در حل پیشرفت است. معماری منظر یكی از متنوع‌ترین حرفه‌های طراحی است. در دهة 1920، طراحی شهری به عنوان حرفه‌ای مستقل با برنامه‌ها و سازمانهای خاص خود از معماری و معماری منظر جدا شد. اما با وجود این، معماری منظر به مثابة نیرویی عمده در برنامه‌ریزی و طراحی شهری همچنان به قوت خود باقی ماند و به پیشرفت خود ادامه داد. به طوری كه در اواخر قرن بیستم به دشواری می‌شد آن را با چند اصطلاح ساده توصیف كرد، زیرا دامنة این حرفه بسیار وسیع و پروژه‌های آن بسیار متنوع گشته بود. طراحی منظر، یعنی هستة تاریخی این حرفه كه به طراحی بر جزئیات فضاهای باز برای فضاهای مسكون، تجاری، صنعتی، نهادی و همگانی می‌پردازد. طراحی منظر مستلزم برخورد با سایت به مثابه هنر، ایجاد تعادل بین سطوح سخت و نرم در فضاهای بیرونی و داخلی است. اگر چه انسان از نخستین گامهای حركت و فعالیت خود در عرصة محیط برای ایجاد محیط مناسب زیست ـ چه در فضاهای بسته و چه باز ـ با توجه به میزان شناخت خود، در برخورد با عناصر محیط با تعمق برخورد كرده است و تدابیر او همواره در قالب مصلحت اندیشی و نگاه بد جوانب موضوع انجام گرفته است، اما این تدابیر تا صد و پنجاه سال پیش، به عنوان دانشی نظام‌مند وجود نداشت. از اواخر قرن 19 (نوزدهم) به دلیل تغییر شرایط مناسب انسان در عرصة محیط، ناشی از انقلاب‌های صنعتی، او دریافت كه در ادامة حركت و ایجاد تغییر در شكل و نظام محیط پیرامونی خویش، باید به نگاهی منسجم و نظام‌مند مسلح باشد و توجه بیشتر به برخی مسائل نو و تجدیدنظر در مناسبات كهن خود با عناصر پیرامونی‌اش را مد نظر قرار دهد. در طول حدود یكصد و پنجاه سال كه از عمر پیدایش معماری منظر می‌گذرد، حوزة فعالیت و نقش و كاركرد این رشته بتدریج شفاف‌تر و مشخص‌تر شده است. با وجود این، تعاریف متفاوتی نیز از آن به دست داده شده، كه هر كدام در جای خود با توجه به دیدگاه‌های تخصصی مربوط، بیانگر مفاهیم و ارتباط ویژه‌ای با مقولة طراحی منظر و به عنوان مبنای آن دیدگاه قابل توجه است. ریچارد مویر (Richard muir) در مقدمة كتاب خود با عنوان Approaches to the landscape به این موضوع اشاره دارد كه با وجود بررسی‌ها و كارهای زیادی كه دربارة معماری منظر انجام گرفته، این رشته به مثابه درختی به نظر می‌رسد كه شاخه‌های زیادی دارد و از بدنة اصلی آن، دیدگاهها و نگرشهای متفاوت جوانه‌زده و رشد كرده‌اند. او ضمن جمع‌آوری دیدگاههای متفاوت دربارة مفهوم و آموزش منظر، به دو دیدگاه عمدة كارشناسانه اشاره می‌كند، دیدگاهی بر زمینه‌های تاریخی، جمعیتی و مسایل اجتماعی و فرهنگی در تماس و تداخل با طبیعت تكیه دارد، و دیدگاه دیگر، ریشه در جوانب جغرافیای انسانی و بازتاب عناصر طبیعی و جغرافیایی در سایر علوم دارد. كه بعدها، پیرامون این گروه به مباحث زیبایی شناسی منظر و نمادگرایی متمایل شدند و جریان فكری معینی را بوجود آوردند. معماری منظر ناشی است كه به فضای بیرونی ـ چه از دیدگاه محیط زیست و طبیعت، چه از دیدگاه رابطة آن با زندگی انسان، و چه از دیدگاه هنر و زیبایی شناسی ـ می‌پردازد. برای آشنایی بیشتر با ابعاد این دانش، آشنایی بیشتری با ادبیات و فرهنگ واژگانی كه در این زمینه رواج دارد، مورد نیاز است. در عین حال، لازم به توضیح است كه واژة معادل Landscape در فارسی از لحاظ مفهومی چندان جا نیافتاده است، به همین دلیل ضروری است كه پیش از ورود به مباحث اصلی و كلیدی، مفاهیم اولیة مربوط، مورد بررسی و مطالعة بیشتر قرار گیرد. در این زمینه، به ترتیب به تشریح واژگانی از این مبحث پرداخته می‌شود. نخستین بار واژة Landscape Architecture در كتابی از Gilbert Laning moson كه در سال 1827 منتشر شد، برای توصیف معماری منظر یك تابلوی نقاشی ایتالیایی به كار رفت. پس از آن تا مدتها از این واژه استفاده به عمل نیامد تا اینكه در سال 1858 فردریك لاالمستد و كالوروو، در مسابقة طراحی سنترال پارك Central Park نیویورك برنده شدند. این دو نفر خود را به عنوان معمار منظر (Landscape Architect) معرفی كردند. این مفهوم بتدریج تا سال 1899 یعنی 41 سال بعد جایگاه خود را پیدا كرد. در طول تاریخ، بشر در پی تسلط بر طبیعت بوده است. بشری كه در ابتدا در اندیشة ساختن سرپناهی ساده بود، با تداوم زمان و با بوجود آمدن ارتباطات جمعی، به ساختن شهرها و كشورها پرداخت. هرچند طبیعت به میزان علاقة ما خود را به ما می‌نمایاند. تعریف محیط و منظر اصل واژة محیط و منظر، همان لاندشافت (Landschaft) آلمانی است، به معنی مجموعة كوچكی از بناها و به صورت تمركز انسان‌ها (هم بصورت فیزیكی و هم بصورت روانی) محصور در دایره‌ای از چراگاهها یا فضای كشت و كار شده كه با طبیعت بكر احاطه شده است، اما اعتقاد دارد كه اساس انسان ـ خدایی این تعریف و تفكیك انسان و طبیعت در آن، نظریه‌های امروزی ویژگی همبستة واقعیت و یكپارچگی انسان و طبیعت، یا تعریفهای امروزه از حروفة طراحی محیط و منطقه را به درستی نشان نمی‌دهد. برعكس، و در تعریف امروزی آن، محیط و منظر به صورت واژه‌ای جامع‌ترین می‌شود، كه طبیعت بكر و شهر ساخته شده، هر دو را در بردارد. طبیعت بكر، محیط و منظر طبیعی بوده حومة شهر، محیط و منظر حومه است و مركز شهر محیط و منظر شهری را بیان می‌كند. انسان مخلوق منحصر بفردی است. دارای استعدادهایی است كه او را از سایر جانوران متمایز می‌سازد. به همین دلیل برخلاف آنها، او تنها یك پیكر در محیط و منظر نیست، بلكه به محیط و منظر شكل می‌دهد. او با جسم و روح به كاوش در طبیعت می‌پردازد، جانوری حاضر در همه جاست كه در هیچ قاره‌ای، خانه‌ای نیافت و در همه جا، خود آن را می‌سازد (برونوفسكی 1973 ـ Bronowski) خاتمه: در آغاز، محتوای متصور، بیان «اندیشه‌های نو در معماری منظر» بود. اما با بررسیها و مشورتها و نیز با توجه به سابقة این حرفه در كشور، چنین بنظر رسید كه اندیشه و رویكردهای نو در این رشته، در داخل و خارج از كشور متفاوت است. در داخل هنوز بسیاری از مفاهیمی كه این رشته را در بر می‌گیرد. جای خود را باز نكرده است. لذا توجه نكردن به ظرفیتهای علمی ـ حرفه‌ای داخل، چه بسا نابخردانه بود. بنابراین محتوای این مقاله ضمن توجه به پاره‌از مطالب نو در معماری منظر، مطالب مقدماتی این حرفه را نیز در برداشت. معماری منظر ـ به عنوان حرفه‌ای میان رشته‌ای ـ مسئولیت توجه به فضاهای باز را ر حوزة سكونتگاههای بشری برعهده دارد. حضور در محیطهای باز و ارتباط با آن، كیفیت ممتازی است كه نمی‌توان آن را در فضاهای بسته حوزة معماری تجربه كرد این كیفیت پیوندی ناگسستنی با سرشت و طبیعت انسان دارد. شماری از نوشته‌ها، در زمینة نقش كلیدی معماری منظر در تنظیم رابطة صحیح میان انسان و محیط پیرامون وجود دارند كه ابعاد گسترده و متنوع این موضوع را تشریح می‌كند. اینك، با گذشت زمان، این حرفه هویتی اجتماعی نیز به خود پذیرفته است، بطوری كه امروزه پردیسها و باغهای خصوصی عهد گذشته، معماری منظر در تعامل تنگاتنگی با عرصه‌های اجتماعی و فضاهای شهری به سر می‌برد. ارتقای كیفی زندگی اجتماعی، یكی از مشغله‌های جدی معماری منظر به شمار می‌رود. این امر در شرایطی است كه مناظر عمدتاً برای گذراندن اوقات فراغت در نظر گرفته می‌شوند. چیزی كه نقشی در شكل‌گیری شخصیت فردی و اجتماعی آدمها در بر دارد. بدین لحاظ، چنین چیزی می‌تواند بستر و زمینه‌ساز رشد كیفی جامعه باشد. بطور كلی، معماری منظر، نه تنها از دیدگاهی علمی، بلكه با دیدی جامع بر دیگر حوزه‌های شناخت نیز متكی است. اسالت این حرفه‌، نه تنها بهبود كیفیت محیط زیست انسان است، بلكه به فلسفه دهنه نیز رو می‌آورد و سلی در اجماع آرای آنها در كار خویش دارد. خاستگاه حرفة معماری منظر امروز را می‌توان در برخوردهای اولیه با فضای باز از سوی فرهنگهای باستانی، از ایران و مصر گرفته تا یونان و روم دریایی كرد. در طول رنسانس، علاقه به فضای باز، كه در طول قرون وسطی به تدریج تضعیف شده بود، با نتایج عالی در ایتالیا احیاء شد و موجب پدید آمدن ویلاها و باغهای پر زرق و برق و میدانهای باز بزرگ شد. در سالهای بعد، در آغاز قرن نوزدهم، حرفة معماری منظر گسترش یافت ، و نقش مهمی را در برآوردن نیاز رو به رشد به محیطهای شهری خوب برنامه ریزی شده و خوب طراحی شده ایفا كرد. جنبه‌های اجتماعی و رفتاری طراحی منظر، بر بعد انسانی طراحی، نظیر طراحی نیازهای ویژة افراد مسن یا معلول معطوف می‌كند. این حوزة كار مستلزم آموزش پیشرفته در علوم انسانی، نظیر روانشناسی رفتاری، جامعه‌شناسی، سردم شناسی و اقتصاد است. زمینه‌های بررسی، ارزیابی طرح محیطهای موجود، ادراكهای محیطی و تأثیرات محیطها بر سردم را در برمی‌گیرد. به هر حال سالهای پیش رو، نوید دستاوردها و چالشهایی جدید برای این حرفة همواره در حال گسترش را می‌دهند. با روز به روز مهم‌تر شدن نگرانیهای زیست محیطی، باید از معماران منظر خواست كه تخصصشان را به كار گیرند تا به حل مسائل پیچیده كمك كنند. ریچارد مویر دربارة ضرورت توجه به آموزش منظر (Landscape) چنین می‌نویسد: علی رغم بررسی و تحقیقات فراوانی كه گروههای پژوهشی در انگلستان و آمریكا (مجلة Landscape)داشته‌اند، هنوز نظام تدوین شده‌ای برای آموزش منظر با روش معین و تعریف دپارتمان دانشگاهی ویژه برای آن وجود ندارد.

آنچه از مضمون نوشتة مویر برداشت می‌توان كرد، وجود نگرشها و تلقی‌های گوناگون از مفهوم و اهمیت دیدگاههای متفاوت در این زمینه است. نكتة دیگر در همین زمینه، عدم شكل‌گیری و یا استحكام مبانی نظری و تئوری ثابت و مورد تأیید اكثر صاحب‌نظران در عرصة معماری منظر است. با وجود تمامی این دیدگاهها، آنچه امروز به عنوان حوزة طراحی و معماری منظر لازم است مورد توجه قرار گیرد، بیشترین تأیید در بازتاب نقش طراحی و ساختار معماری فضای باز در ارتباط، با محیط است كه پوشش و چهارچوب مشخصی را با جامعیت و انعطاف‌پذیری بیشتر بیان می‌دارد و تعاریف آن نیز گویای جوانب این امر است. از اثرات قابل توجه انسان بر محیط، جنبه‌های فرهنگی است. تاریخ از تغییراتی كه بشر بر محیط وارد می‌آورد، سخن می‌گوید و خرد به تعریفی، قابلیت پاسخ‌گویی و تطبیق با محیط است. نگرش جامعة ما در حیطة رابطة بین انسان و طبیعت و متعاقباً شیوة استفاده از زمین و طراحی بناها، مانند بسیاری از جوامع غربی براساس اعتقاد به غلبة انسان بر طبیعت پایه‌گذاری شده است. موضوع فلسفی دستیابی به معنی زندگی و علل خلق انسان در ارتباط با طبیعت به دور از گرفتاریهای روزمره ـ از پایه‌های اصل اعتقادات منظر است. تعریف و ادراك فضایی با عوامل فرهنگی و محیطی تغییر می‌كند. هدف بید ایجاد حس گوناگونی در فضا باشد، این گوناگونی فضایی پاسخگوی گوناگونی نیازهای بشر است. غلبه انسان برطبیعت، استنباطی ناقص در نگرش به عرصة طبیعی و نحوة برخورد با آن است و در از بین بردن كیفیت محیط زیست در تاریخ معاصر نقش اساسی داشته است. و تدوین دیدگاهی نو را براساس محافظت از كیفیتی كه متضمن زندگی سالم و غنی انسانها باشد و انسان را جزء لاینفك طبیعت بداند، برای ادامة حیات بشر ضروری است. می‌توان ظرفیت منظر را برای كار تولیدی اندازه‌گرفت و می‌توان منظر را بگونه‌ای برنامه‌ریزی كرد كه استفاده و بهره‌وری كارآمدی آن به حداكثر برسد. بهره‌وری منظر را می‌توان تحت عناوین زیر در نظر گرفت: تولید اكسیژن جذب دی‌اكسید كربن، چاره اندیشی برای زمینهای بار، تولید غذا، تولید چوب، تنوع حیات وحش، جابجایی منابع، توان بالقوة انرژی، منابع تفریحی، محیط سالم، كیفیت افزودة زندگی، ارزش افزودة اقتصادی، توان اشتغال و . . . منظرها همچنین می‌توانند از مردم و ساختمانها محافظت كنند. تعدیل اقلیم و سرپناه، جذب آلودگی، جلوگیری از سیل، ایمنی، نگهداری از سیمای تاریخی و طبیعیت، غربال عناصر غیرمطلوب، تدارك چارچوبی برای ابتكار عملهای برنامه‌ریزی و اقتصادی. بطور معمول منظرها با كیفیتهای بصری و زیباشناختی شان در ذهن تداعی می‌شوند اما به ندرت كیفیتهای دیگر آنها همچون حال و هوا و ویژگی، جذابیت حسی، تداعی فرهنگی، تحریك قوای ذهنی، واكنش غریزی در ذهن تداعی می‌شوند. اجزای تشكیل دهندة منظرهای جذاب، نشانهای فرهنگی را در درون منظرهای تولیدی و منظرهای محافظ جدید بدست می‌دهند. اینها كانون اجتماعات در درون این شبكة منظر بوم شناختی هستند. رویكرد ما در طراحی منظر عبارت است از شناسایی موضوعات كلیدی مهندسی و محیطی كه باید در مراحل بحرانی اولیه تجزیه و تحلیل شوند، تا بتوانیم در مورد فر كلی پروژهة پیشنهادی تصمیم‌گیری كنیم. منظرهای آینده را تنها براساس ارزش سیاسی، بصری، یا حتی پولی شان نخواهند سنجید. این منظرها براساس پتانسیل بوم شناختی ذاتی و پایداری جریانهای انرژی موجود در هر سایت، محدوده یا بوم شناخت معین سنجیده خواهند شد. فضاهای باز شهری و همگانی به عنوان عرصه‌های اصلی استفاده كنندگان عام در حوزة معماری منظر قرار دارند. تأمین خلوت و كنترل قلمرو مكانی در طراحی محیط، اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا بعضی از نیازهای اساسی انسان از قبیل هویت و انگیزش و امنیت از این طریق ارضاء‌پذیر هستند. هویت كه در مدل مارلو مترادف نیاز به احساس تعلق و عزت نفس و خودشكوفایی در نظر گرفته شده، عامل ایجاد شناسه برای فرد و تعیین نقش او در جامعه است. در رابطة انسان و محیط، متغیرهای شخصیتی و اجتماعی و فرهنگی نیز نقش مهمی دارند كه باید به درستی شناخته تحلیل و درك شوند. عاقبت نسل حاضر میراث‌دار آثار سوء دخالت بشر در زمین و طبیعت شده است. اشتباهات بشر در طول تاریخ، در عرصه‌های متفاوت، زیانهای جبران‌ناپذیری را از خود برجای گذارده است. بشر همواره برای دستیابی به شرایط بهتر زیستن، درصد بهره‌جویی از منابع طبیعی و موجود در زمین بوده است. زمین به عنوان بسته تمام فعالیتهای بشری، بسیاری از وقایع اتفاقیه را در درون خود ثبت كرده است، و برخی از آنچه كه از این دست برجای مانده، عوارضی نامطلوب بربسته آن است. معماری منظر، امروزه میراث دار بخش عمده‌ای از عوارض برجای مانده از گذشتگان است. مردم معمولاً معماری منظر را به مثابه حرفه‌ای در نظر می‌گیرند كه تقریباً به طور كامل به طراحی باغها و پاركها و دیگر فضاهای باز همگانی مربوط است. در واقع، معماران منظر اغلب با باغبانان یا بستان‌كارها اشتباه گرفته می‌شوند. در حالی كه طراحی باغها و پاركها جنبة مهمی از معماری منظر به شمار می‌آیند. این حرفه بسیار گسترده‌تر از آنچه كه در اینجا ذكر شد می‌باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق معماری منظر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق معماری منظر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
معماری منظر 74 ص;معماری منظر;دانلود معماری منظر 74 ص;دانلود تحقیق معماری منظر 74 ص;دانلود تحقیق و بررسی معماری منظر 74 ص;دانلود معماری منظر;دانلود تحقیق معماری منظر;دانلود تحقیق در مورد معماری منظر;دانلود تحقیق در باره معماری منظر;تحقیق معماری منظر;تحقیق در مورد معماری منظر;تحقیق در باره معماری منظر

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل