فایل کامل تحقیق معماری پایدار 60 ص 60 صفحه

شما برای دریافت تحقیق معماری پایدار 60 ص به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات تحقیق معماری پایدار 60 ص را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

تحقیق معماری پایدار 60 ص

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 60

حجم فایل: 12.595 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تحقیق معماری پایدار 60 ص

ارزشهای زیبا شناختی و محیط ساخته شده

واژۀ زیبایی شناسی را در سال 1750 ا لكساندر بلوم گارتن برای بیان مفهوم سلیقه در هنر های زیبا ابداع كرد . اگر چه این واژه به مفاهیم مربوط به ادراك ربط دارد ، بلوم گارتن از آن در ادراك زیبایی شعر ، نقاشی و مجسمه سازی استفاده كرد . امروزه این وا ژه هم در بحث هایی محتوایی و هم در جنبه هایی رویه ای چون ساختمان و طراحی اثاث ، وسایل خانه و غیره به كار می رود.

از قرن ها پیش به موازات پر داختن به زیبایی شنا سی در مباحث فلاسفه ، هنر مندان و معماران ، جستجو برای تدوین علم اثباتی زیبا یی شناسی نیز جریان داشته است . طی صد سال گذشته ، رشتۀ زیبایی شناسی تجربی رشد زیادی كرده است . در این سالها در مورد زیبا یی شناسی نوشته هایی از فلا سفه ، روانشناسان و هنر مندان و حتی افراد حرفه ای كه با طراحی محیط سر و كار دارند به جای مانده است . هدف این افراد درك مو جبات لذت و چرایی آن بوده است. این جستجو مسیر های مختلفی را طی كرده است .

درك كامل مفهوم زیبا شناسی مشكل است ، ولی فهم ا ولیه عوا مل موثر در ادراك خوش آیند بودن محیط امكان پذیر است . نقش این عوامل پیچیده تر از (( سو د مند ی )) یا (( نتایج ابزاری )) فهم محیط است . نقش فیلسوفان نظری و زیبایی شناسان تجربی در فصل هفدهم كتاب مورد بحث قرار گرفته است . بحث این فصل این است كه تقسیم بندی جورج سانتایانا از زیبایی شناسی تحت عنوان زیبایی شناسی حسی ، فرمی و نما دین هنوز معتبر است .

در مورد زیبایی شناسی حسی دانش كمی وجود دارد . تحلیل ها ی موجود به شدت ذهنی و درو نی اند . تنها كسانی كه به این موضوع علاقه نشان می د هند طراحان محیط یا رفتار شناسان هستند . طراحی محیط به طور سنتی با زیبایی شناسی فرمی و نمادین سر و كار داشته است ، به همین دلیل به آن دو مورد در این كتاب بیشتر پر داخته شده است . این تو جه ، به معنای این نیست كه اهمیت زیبایی شناسی حسی كمتر است ، بلكه تنها نشان دهنده عدم وجود دانش كافی در مورد آن می باشد .

موضوع زیبایی شناسی فرمی ارزشهای اشكال و سازه های محیط است . این توجه به فرم اشكال ،نوعی تجمل گرایی ادراكی است . این كه احساس لذت از درك بعضی از الگوها ،تناسبات و اشكال مبنای زیست شناختی دارد یا نه ، از مباحث زیبایی شناختی فرمی است . اگر این درك به جای مبنی زیست شناختی ،بر اساس منطق فكری خود آگاه و آزمون های الگو های محیط به دست آید ، قرار دادن نیاز های شناختی در بالا ترین سطح مدل سلسله مراتب نیاز ها ی انسانی مازلو ، منطقی است .

در قرن بیستم میلادی مبانی اثباتی زیبایی شنا سی فرمی پیشرفت زیادی داشته ولی به رو شنی تد وین نشده است . اساس این پیشرفت نظریه گشتالت ادراك بوده است . نظریه های جدیدتر ادراك ،از یك سو با نظریه گشتالت در چالش بو ده اند و از سوی دیگر به غنای بیشتر آن كمك كرده اند .

زیبایی شناسی نمادین با معانی داعی كننده و لذت بخش محیط سر و كار دارد . این موضوع در سالهای اخیر مورد توجه رفتار شناسان قرار گرفته است . در اعتبار تحقیقات انجام شده در این حوزه ابهاماتی وجود دارد . با این حال معرفی ز مینه های اصلی پژوهش و تبیین نقش آنها در تدوین نظریه طراحی محیط امكان پذیر است .

بعضی از پژوهشگران معتقدند كه ، بر خلاف طراحان حرفه ای كه به زیبایی شناسی فرمی توجه بیشتری دارند ، مردم محیط را به خاطر نماد ها و قابلیت تأمین فعالیت ها تحسین می كنند . بعضی از زیبایی شناسان در ضرورت مبحثی تحت عنوان زیبایی شناسی فرمی تردید دارند . در این مورد ، ممكن است طراحان ، زبانی را ابداع كرده باشند كه فقط طراحان دیگر و متخصصی آن را درك كنند . زیبایی شناسی نمادین با لذتی كه از پیشینه ذهنی مردمی و یا ذهنیتی كه از پیكره بندی و ویژگیهای محیط ساخته شده ایجاد می شود سر و كار دارد .

نظریه زیبایی شناسی

طراحان داخلی ، معماران محیط و منظر و طراحان شهری در طول زمان زمینه تجربیات زیبا شناختی را برای دیگران فراهم می آورند . یكی از مواردی كه در طراحی امروز نیاز به موضع گیری دارد ، این است كه این (( دیگران )) چه كسانی باید با شند . هم طراحان حرفه ای و هم افراد غیر حرفه ای معتقدند كه ، طرا حان برای كسب جایگاه و موقعیت مناسب در میان همكارا نشان طراحی می كنند . باید به این نكته توجه داشت كه علاوه بر حفظ این جایگاه حرفه ای ، هدف دیگر طراحی آفرینش اثر زیبا یا خشایند است . این كه چه چیز در محیط های ساخته شده و طبیعی زیبا به نظر می رسد همیشه بحث بر انگیز بوده است ، ولی نه به شكلی كه راسكین بیان كرده است :

این وظیفه زیبایی شناسی است كه به شما نشان می دهد ( اگر قبلاً نمی دانستید ) كه مزه و رنگ یك هلو زیبا و دل پذیر است ؛ و ثابت كند( اگر اثبات پذیر باشد و شما كنجكاوی دا نستن آن را داشته باشید) كه چرا این گونه است .

با این حال هنوز این تعریف از تعاریف خوب زیبایی شناسی باقی مانده است . یكی از انگیزه های مطا لعه زیبایی شناسی نسبی بودن ترجیحات و سلیقه های انسان است . همان گونه كه مزه و رنگ هلو مورد علاقه همه نیست ، در مورد بناهای ساخته شده نیز سلیقه های متفاوتی وجود دارد.

موضوع علم زیبایی شناسی تشخیص و درك عواملی است كه در ادراك یك شیء یا یك فر آیند تجربی زیبا یا حد اقل خوش آ یند نقش دارند و درك توانایی انسان برای ابداع جلوه هایی است كه از نظر زیبایی شناسی خو شا یند به حساب می آیند . برای مطالعه زیبایی شناسی دو رو یكرد كلی وجود دارد : موضوع رویكرد ا ول مطا لعه فر آیند ها ی اد راك ، شناخت و شكل گیری نگرش ؛ و موضوع رویكرد دوم مطا لعه فلسفه زیبا یی شناسی و فر آیند های مربوط به خلاقیت است . رویكرد اول شخصیت و ویژگی روان شناختی دارد و رو یكرد دوم متا فیزیكی و روانكاوانه است . رویكرد اول در حوزه نظریه های ا ثباتی و رویكرد دوم در محدوده نظریه های هنجا ری و ارزشی طراحان و هنر مندان قرار می گیرد . در جوا مع غربی ، از زمان رنسانس ، پژ و هشگرا ن و نویسندگان زیادی بین عناصر هنری و غیر هنر ی محیط ، یعنی بین معماری و ساختمان ، تمایز قائل شده اند . در مطالعۀ اشیاء و آثار هنری ، انسان مشا هده گر و متفكر است ، در حالی كه در مطالعۀ كلیت محیط ، فرد مطالعه كننده جز ئی از زندگی روز مرۀ محیط كالبدی است . مردم سازه ساختمانها ، مناظر و ننقاشی ها را مشاهده و تحلیل می كنند . این ویژگی مشاهده و تحلیل در تمام اشخاص وجود ندارد . چنین عمومیتی در فر هنگهای غربی نیز نه در قبل و نه در حال حاضر وجود نداشته است . در جوامع دیگر نیز تولید آثار هنری همواره وجود داشته ، ولی در اینكه چه آثار و دست ساخته هایی هنر به حساب آیند ، اختلاف نظر وجود دارد .

از یك سو گوستاو فخنر مطالعۀ روان شناختی زیبایی شناسی را در سال 1876 آغا ز كرد ، و از سوی دیگر افرا دی چون را سكین معتقد بودند كه ارزشهای زیبایی شناسی نمی تواند مو ضوع مطالعه علمی باشد . در گذشته هر دو نگرش به دلیل محدود بودن تحقیقات زیبایی شناسی تا حدودی معتبر بوده است . اگر چه تحقیقات انجام شده در قرن گذشته میلادی ماهیت زیبایی شناسی محیط را تبیین نكرده ، ولی زمینۀ مناسبی را برای توسعۀ نظریۀ طرا حی محیط فراهم آورده است .

در مطالعۀ روان شناختی زیبایی شناسی ، به جای مطالعه از كل به جزء رسیدن از مشاهده به تعمیم ، هدف مطالعه است . در عین حال شاخه ای از فلسفه و رو ا ن شناسی كه تحت عنوا ن زیبایی شنا سی نظری شناخته می شو د ، هنوز می تواند مبانی مفیدی را برای مطالعۀ محیط ساخته شده فراهم آورد.

زیبایی شناسی نظری

زیبایی شناسی نظری ، مانند تحقیقات روان شناختی اولیه ، بر تحلیل درونی و باور های شخصی از مفهوم زیبایی و خوشایند بودن محیط استوار است . چنین تحلیل هایی تحت عنوان هر منو تیك ، پد ید ار شناسی ، وجودی و سیاسی كه همگی فلسفی اند ، انجام شده اند . اغلب این مطا لعات با رویكرد های علمی و شبه علمی روا نكاوی و روان شناسی قابل مقا یسه اند . هر منو تیك محیط را به عنوان یك متن تفسیر می كند . پدیدار شناسی معانی زیا دی دارد ؛ د ر مطالعۀ زیبایی شناسی به بینش شهودی در شناخت متقابل فرد و محیط گفته می شود . رویكرد وجودی به عمل خلاق و محصول هنری به وجود آمده می پردازد. رویكرد سیاسی ،به ویژه ماركسیزم ، هنر را محصول و جلوۀ ستیز طبقاتی و رویكرد روانكاوانه هنر را موجب پالایش روان می داند . هر كدا م ا ز این رویكرد ها به سهم خود به شناخت هنر كمك می كند ، ولی به تجربۀ مردم در محیط توجه ندارند . تنها گروهی از پژو هشگران كه مدل های ماهیت تجربۀ زیبا شناختی را بر مبنای نظریه های روان شناختی و تحلیل درو نی تد وین كرده اند ، به تحول نظریۀ طراحی محیط كمك كرده اند . این مد ل ها كه چار چوب مفیدی را برای نقد معماری فراهم می آورند ، قابل آزمون نیز هستند.

استفن پپر در این مورد چهار مكتب ماشینی گرا ، زمینه گرا ،ارگانیزم گرا و فرم گرا را معرفی كرده است . نظریه های جرج سانتا یانا ، جان دوی ، برنارد بو سانكو ئت و رود لف آرنهایم مثالهایی از مكاتب فوق هستند . سه نفر اول عقاید خود را بر اساس مكاتب تجربه گرای نظریۀ ادراك تد وین كرده اند ، در حا لی كه آرنهایم روان شناسی گشتا لتی است . مفاهیم جدید تر زیبایی شناسی بیشتر بر مبنای كار روان شناسان گشتالت تد وین شد ه است .

رویكرد ماشینی گرای نظریۀ‌ زیبا یی شناسی ، محصول هنری را برانگیزانندۀ حوا س انسان و تصو یر ذهنی و تدا عی حا صل از آن می داند . سانتایانا ما نند بسیاری از روان شناسان بعدی ، به لذت بخش بودن بعضی از حس ها معتقد بوده است . به نظر سانتایانا ، محیط زیبا محیطی است كه به نظاره گر آن لذت می بخشد . این نظر(( بار ارزشی مثبت )) دارد و به معنای آن است كه ارزش در ذات شی ء یا رویداد است و بخشی از ساختار آن محسوب می شود . بسیاری از عقاید سانتایانا بیا نگر حاكمیت و نفوذ نظریه های روان شناختی در شروع قرن بیستم میلادی است .

ارزشهای حسی حاصل حس ها ی لذت بخشی چون لمس ، بویش، مزه ، شنیدن و دیدن هستند . سانتایانا با موضعی تجربه گرا ، معتقد بود كه لذت حسی در عین اینكه بخشی از زیبایی است ، انگا ره های تداعی كنندۀ آن جزئی از ماهیت اشیاء است . تجربۀ حس های پایین تر ( لامسه ، بو یایی و چشایی ) ، به اندازۀ تجربۀ حس های بالاتر ( بینایی و شنوایی ) ، مقاصد شناختی انسان را تأ مین نمی كنند . بنا بر این حس های بینایی و شنوایی در شناخت ارزشهای زیبا شناختی اهمیت بیشتری دارند .

ارزشهای فرمی از نظم مواد حسی به وجود می آیند ، اساس این موضع گیری نیز نظریۀ تجربه گرای ادراك است . موضوع ارزشهای فرمی لذت بخش بودن ساختار یا ا لگوهای محصول یا فر آیند هنری مو رد نظر ا ست ( سانتایانا به مو سیقی نیز علاقه مند بود) . شناخت نظام موجود در الگوها ، از نكات مورد نظر بحث ادراك است . بعضی از این مباحث به طور مستقیم به تنا سبات و اصول نظم دهنده به ا لگو ها می پردا زد . یكی از این بحث ها را سا نتا یا نا (( سازمان معین)) نامیده است . در این بحث فرم كار كردی ابزاری دارد ، دراین مورد سانتایانا اینگونه اظهار نظر كرده است :

(( هر سا ز مان … با تقا ضا های عملی شكل می گیر د . بعضی از فرم ها ی ساختمانی را استفادۀ آن تعیین می كند ، ویژگیهای مكانیكی مصالح ، ضرورت سر پناه ، دسترسی به نو ر ، ا قتصادی بودن و آسایش از عوامل دیكته كنندۀ تركیب ساختمان هستند)) .

ساز مان معین همان مفهوم (( فرم از عملكرد تبعیت می كند)) سو لیوان است . سو لیوان از معاصرین سانتایانا بود .

ارزشهای بیانی یا تداعی كننده از تصاویر ذهنی ایجاد شده با ارزشهای حسی نشأت می گیرند . وی فر آیند تداعی را فعالیتی بی واسطه می دانست . هم روانشناسان و هم منتقدین طراحی هنوز در توضیح این فر آیند مشكل دارند . بر اساس این نظر ، تداعی به طور مستقیم به ضمیر نا خود آ گاه وارد می شود و حس را فر آ یند های دیگر اندام های بدن انسان تولید می نما یند . سانتایانا سه گونۀ ارزشهای بیانی یا تداعی كننده را تحت عنوان تداعی زیبا شناختی ، عملی و منفی نام برده است ارزش زیبا شناختی ، عملی و منفی نام برده است . ارزش زیبا شناختی ، دریافت تداعی زیبایی شی ء یا اثر توسط مشا هده گر است . ارزش عملی ، بیان سود مندی یك شی ء یا اثر است . این ارزش نه تنها از كاركرد شی ء بلكه از بیان كار كرد آن حاصل می شود . ارزش منفی از شكوه شدن ، وضعیت غیر منتظره ، تر سیدن یا تجربیات نا خوشایند دیگر به وجود می آید . بیشتر نظریه ها به رو شنی یا به طور ضمنی ، ماهیت تجر بۀ زیبا شناختی را شامل ارزشهای حسی ، فرمی و تداعی كننده می دانند . نویسندگان مختلف بر جنبه های متفاوتی از این ویژگیها تأ كید كرده اند . جنبه های فرمی و نمادین بیشتر مورد نظر نویسندگانی بوده است كه با زیبایی شناسی محیط ساخته شده سر و كار دارند . بعضی از نویسندگان به اثر هنری و بعضی دیگر به زندگی روز مره توجه بیشتری كرده اند .

فصل دوم:

مطالعات اقلیمی

تقسیمات اقلیمی در جهان

در مورد تقسیم بندی نقاط مختلف اقلیمی در جهان روش های گوناگونی پیشنهاد گردیده كه از میان آنها روش كوپن دانشمند اطریشی مورد قبول قرار گرفته است . كوپن براساس رشد و نمو انواع نباتات در مقیاس جهانی ژنج نوع اقلیم به شرح زیر نموده است:

1- اقلیم بارانی استوائی : در این اقلیم فصل سرد وجود نداشته و معادل دمای هوا در سردترین ماه سال بیش از 18 درجه سانتیگراد است .

2- اقلیم گرم و خشك : در اینگونه مناطق بدلیل آنكه میزان بارندگی سالانه كفاف تامین بخار آب مورد نیاز جهت تامین رطوبت هوا را نمی نماید ، هوا به طور كلی خشك است .

3- اقلیم گرم – معتدل : معدل دمای هوای سردترین ماه سال در اینگونه مناطق بین 18 و 3- درجه سانتیگراد و معدل دمای هوا در گرمترین ماه سال بیش از 10 درجه سانتیگراد است . زمستانهای این مناطق كوتاه هستند . اما ممكن است حدود یك ماه یا بیشتر زمین یخ بسته یا پوشیده از برف باشد .

4- اقلیم سرد و برفی : در این اقلیم دمای هوا در گرمترین ماه سال از 10 درجه سانتیگراد و معدل دمای هوا در سرترین ماه سال از 3- درجه ساتیگراد است .

قسمت اعظم بارنگی در این مناطق به شكل برف بوده و زمین نیز در طول چند ماه پوشیده از یخ و برف است .

5- اقلیم قطبی : در این اقلیم معدل دمای هوا در گرمترین ماه سال كمتر از 10 درجه سانتیگراد بوده و در اینجا ، برعكس اقلیم بارانی استوائی فصل گرم وجود ندارد .

البته مناطق پنجگانه فوق به مناطق كوچكتری نیز تقسیم شده اند مثلا اقلیم گرم و خشك به دو منطقه خشك بیابانی و خشك صحرائی تقسیم گردیده است . در شكل (1-4) تقسیمات اقلیمی جهان كه با استفاده از روش كوپن انجام گردیده نشان داده شده است . در رابطه با تاثیر گذاری این اقلیم های متفاوت بر ساختمان ” اولگی ” وی‍‍ژگی های معماری را در مناطق اقلیمی یاد شده بررسی نموده است .

تقسیمات اقلیمی در ایران

اساس ” اقلیم ” در بسیاری از مناطق دنیا به وسیله عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مشخص می شود . ایران با قرار گرفتن بین 25 و 40 درجه عرض جغرافیایی شمالی در منطقه گرم قرار گرفته است و از نظر ارتفاع نیز فلاتی است مرتفع كه مجموع سطوحی از آن كه ارتفاعشان از سطح كل كشور را تشكیل می دهند .

با وجود آنكه ایران دارای دو حوزه بزرگ آبی ، دریای خزر و خلیج فارس ، می باشد اما به دلیل وجود و نحوه قرار گیری رشته كوههای البرز و زاگرس اثرات این دو محدوده به نواحی بسیار نزدیك به آنها بوده و ندرت مشاهده گردیده است كه این اثری در تعدیل درجه حرارت هوای قسمت های داخلی داشته باشند .

در مورد تقسیمات اقلیمی در ایران دانشمندان ایران مبنای كار خود را بر اساس روشن كوپن قرار داده اند . الته به دلیل كمبود اطلاعات درباره شرایط آب و هوای ایران و به دلیل موقعیت استثنایی كشور ، استخراج این تقسیمات برای ایران در پاره ای از موارد با واقعیت متفاوت است اما همانطور كه مهندس عدل در بررسی مطالعات كوپن می نویسد منظور از تقسیمات اقلیمی مشخص ساختن نقاطی است كه از حیث آب و هوا اگر هم كاملا با هم تطابق ندارند لا اقل تا حدی شباهت داشته باشند .

تردید نیست كه در كشوری كوهستانی مانند ایران دو منطقه هیچوقت با هم شباهت كامل اقلیمی كشور وجود داشته باشد بهترین طریقه همان اصولی ایت كه كوپن معین كرده است و باید بناچار از آن پیروزی نماید ، منتها باید تغییراتی در آن داده شود تا منظور حقیقی تامین گردیده و مناطقی كه دارای آب و هوای مشابهی هستند تحت یك فرمول معین قرار گیرند و معرفی شوند .

بنابراین می توان تقسیمات چهار گانه اقلیم ایران را كه توسط دكتر حسن گنجی پیشنهاد شده است مورد استفاده قرار داد. نامبرده تقسیم بندی كوپن را با مختصر تغییراتی و با توجه به عوارض جغرافیایی كشور ، به شرح ذیل پذیرفته است .

– اقلیم معتدل و مرطوب ( سواحل جنوبی دریای خزر )

– اقلیم سرد ( كوهستانهای غربی )

– اقلیم گرم وخشك ( فلات مركزی )

– اقلیم گرم و مرطوب ( سواحل جنوبی ایران )

حدود تقسیمات چهار گانه اقلیمی در ایران

اقلیم سرد ( كوهستانهای غربی )

ك.هستانهای غربی كه دامنه های غربی رشته كوههای مركزی ایران را شامل می شوند ، با توجه به اینكه در این منطقه متوسط دمای هوا در گرمترین ماه سال بیش از 10 و متوسط حداقل دمای هوا در سردترین ماه كمتر از 3- درجه سانتیگراد است ، جزو مناطق سردسیر محسوب می گردند . سلسله كوه های غربی چون سدی مانع نفوذ هوای مرطوب مدینترانه به داخل فلات ایران شده و رطوبت هوا را در دامنه های خود نگه می دارند از ویژگی های این اقلیم گرمای شدید دره ها در تابستان و اعتدال آنها در فصل زمستان است .مقدار و شدت تابش آفتاب در تابستان این منطقه زیاد و در زمستان بسیار كم است .

زمستانهای طولانی سرد و سخت بوده و چندین ماه از سال پوشیده از یخ است . در سراسر این منطقه از آذربایجان تا فارس زمستانهای به شدت سرد بوده و سرما از اوائل آذر ماه شروع شده و كم و بیش تا اواخر فروردین ماه ادامه می یابد . مقدار بارندگی در تابستان كم و در زمستان زیاد و اكثرا به صورت برف است .

یك تذكر مهم : برای دست یابی به یك طرح معماری منطقی و هم آهنگ با اقلیم علاوه بر توجه به تنوع اقلیم مورد نظر و تغییرات دما و رطوبت هوای این منطقه در رابطه با ” جدول بیو كلیماتیك ” ساختمانی در نظر گرفتن موقعیت خورشید و وزش بادهای محلی در آن منطقه ضروری است . موقعیت خورشید كه تابع عرض جغرافیایی بوده در تعیین جزئیات ساختمانی از قبیل ابعاد پنجره ها و سایه بان ها و هم چنین جهت استقرار ساختمان می باشد . بنابراین برای رسیدن به یک طرح مطلوب لازم است که این دو عامل نیز به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد جدول ( اولگی ) شرایط آسایش فیزیکی انسان را در رابطه با شرایط اقلیمی پیرامونش مشخص می سازد می تواند تعیین کننده نوع اقلیم مناطق مختلف باشد .

طول و عرض جغرافیایی شهرستان های استان کردستان : سال 1381

شهرستان

طول شرقی

عرض شمالی

حداکثر

حداقل

حداکثر

حداقل

دقیقه

درجه

دقیقه

درجه

دقیقه

درجه

دقیقه

درجه

کل استان

14

48

34

45

28

36

45

34

بانه

11

46

34

45

12

36

48

35

بیجار

14

48

7

47

26

36

29

35

دیوان دره

27

47

32

46

20

36

34

35

سقز

54

46

51

45

28

36

46

35

سنندج

18

47

26

46

38

35

3

35

قروه

12

48

7

47

38

35

56

34

کامیاران

20

47

34

46

9

35

45

34

مریوان

45

46

58

45

48

35

2

35

سرو آباد

تحلیل عوامل جوی در شهرستان قروه

دمای هوا

دمای هوا از جمله عوامل جوی است که بر عملکرد کلیه فعالیت های اقتصادی – اجتماعی جوامع تاثیر گذاشته و تغییرات آن در طول ماهها و فصل های مختلف سال بر عملکرد بسیاری از فعالیت های موثر واقع می شود .

میانگین حداقل های دما

مطالعه و بررسی پارامتر میانگین حداقل دمای هوا در ماههای مختلف قروه نشان میدهد که مقدار این پارامتر در ماههای آذر ، دی ، بهمن و اسفند به زیر صفر درجه سانتی گراد می رسد و بیشترین مقدار محاسبه شده این پارامتر به تیر ماه و سپس به مرداد ماه اختصاص دارد .

در فصل زمستان مقدار میانگین حداقل های دمای هوا در قروه نشان می دهد که مقدار این پارامتر در دیماه به 1/8- در بهمن ماه به 8/7- و در اسفند ماه به 2/2- درجه سانتی گراد می رسد . با آغاز فصل بهار علیرغم اینکه در بعضی از روزها حداقل مطلق دما ممکن است به زیر صفر درجه سانتی گراد برسد ولی میانگین حداقل های دما بالاتر از صفر بوده به طوریکه در ماههای فروردین ، اردیبهشت و خرداد ماه مقدار این پارامتر در قروه به ترتیب ارقام 3/4 ، 8 و 5/12 درجه سانتی گراد محاسبه گردیده است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق معماری پایدار 60 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق معماری پایدار 60 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق معماری پایدار 60 ص;تحقیق معماری پایدار;تحقیق در مورد معماری پایدار 60 ص;تحقیق در مورد معماری پایدار;دانلود تحقیق معماری پایدار;تحقیق و بررسی معماری پایدار;تحقیق و بررسی در مورد معماری پایدار;معماری پایدار;دانلود بررسی معماری پایدار;برسی معماری پایدار;معماری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل