برچسب گذاری توسط: مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

مدیریت و حسابداری در شهرداریها

مدیر امور مالی كه طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر كلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc تعداد...