فایل کامل کتاب تست ترانسفورماتورهای قدرت 299 صفحه

شما برای دریافت کتاب تست ترانسفورماتورهای قدرت به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات کتاب تست ترانسفورماتورهای قدرت را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

کتاب کامل تست ترانسفورماتورهای قدرت شامل مباحث زیر می باشد

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 299

حجم فایل: 7.551 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

چرا بایستی ترانسفورماتور تست گردد؟

فرآیند اندازه گیری

انواع تست ها

عدم قطعیت اندازه گیری

توالی انجام تست ها

توضیحاتی دربارة این کتاب ضمیمه

تعیین و مکان یابی خطاها و اثبات آن

صحت عایق بند

امپدانس یا ولتاژ اتصال

مراجع / استاندارد اندازه گیری

کلیات کوتاه و تلفات بار

مراجع / استانداردها

بالاتر از ولتاژ نامی

ولتاژها

منظور از آزمایش

اصلی

اثبات استقامت الکتریکی عایق بند

کلیات

ترانسفورماتور

مدار اندازه گیری

تست

ولتاژها

روش اندازه گیری

الزامات تست

ارزیابی نتایج اندازه گیری

عایقی روتین

مثال در مورد تست ها

عدم قطعیت اندازه گیری

مثال ها ضمیمه

رابطة ولتاژ اّتصال کوتاه نسبی یا ولتاژ

مقاومت سیم پیچ

اندازه گیر

سیم پیچ

مراجع / استانداردها اّتصال کوتاه و دما

تلفات بار زمانی که مقاومت ها

جداساز

منظور از تست

کلیات سیم پیچ معلوم نباشند

اندازه گیری دستگاهها

اندازه گیری

اصول و روش ها

دستگاه اندازه گیری

تصحیح خطا

مقاومت

ترانسفورماتور اندازه گیری

تصحیح خطا

فرآیند اندازه گیری

ولتاژ اّتصال کوتاه برااندازه گیریشده

تفسیر مقادیر اندازه گیری

راه انداز با فاصلة هوایی

مثال ها ترانسفورماتورها

عیب یابی

آزمایش ها

اّتصالات برا

مقاومت ها

عدم قطعیت در اندازه گیری

مثال ها

جریان

تلفات بی بار

تجهیزات اندازه گیری

الزامات کلی برا

بی بار

اندازه گیریDC مقدار جریان

مراجع / استانداردها

کلوین تامسون

مدار اندازه گیری

منظور از اندازه گیری

مثال ها

کلیات

تست نسبت تبدیل ولتاژ و گروه

مدار اندازه گیری

یا جابجایی فاز

بردار

روش اندازه گیری

مراجع / استانداردها

بررسی نتایج اندازه گیری

عدم قطعیت اندازه گیری

تست ترانسفورماتورهاPD

فرآیند اندازه گیری

ضمیمه

منبعPD

فرآیند جستجو

خطای تجهیزات اندازه گیری

صوتی

سیگنال ها

آشکار ساز

تلفات جریان ها

تعیین مؤلفه ها

PD دقیق منبع

جستجو

گردابی و هیسترزیس

عدم قطعیت اندازه گیری

ا ولیة هستة آهنی

اندازه گیری

ویژه ضمیمه

اندازه گیری

مدارها

فیزیک تخلیة جزئی

مثال

اساس شبه انتگرال گیر

تست ولتاژ استقامت با منبع AC و بار قابل اندازه گیری

بار واقعی ، بار ظاهر

جداگانه یا تست ولتاژ اعمالی

منابع نویز خارجی

نمونه ها

مراجع/ استانداردها

سیستم PD پیشرفته

منظور از تست

صوتی PD

سیگنال ها

آشکارساز

کّلیات

مکان یابی منبع PD با استفاده از آنالیز

اصول و مدار اندازه گیری

الکتریکی

سیگنال ها

روش اندازه گیری

حذف کرونا

عدم قطعیت اندازه گیری

تست ولتاژ اعمالی تست ضربة صاعقه و ضربة کلید زنی

مراجع/ استانداردها

بار خازنی

محاسبات ملزومات جبران ساز

منظور از تست

تجهیزات اندازه گیری

الزامات کّلی برا

کلیات

تست ولتاژ القایی

شکل ضربه

مراجع/ استانداردها

اتصالات تست

منظور از تست

فرآیند تست / ضبط شکل موج ها

کلیات

عیب

ارزیابی نتایج تست و آشکارساز

اصول اولیه و مدار تست

کالیبراسیون سیستم اندازه گیری

فرآیند اندازه گیری

ضربه / عدم قطعیت اندازه گیری

عدم قطعیت اندازه گیری

ضمیمه

شکل موج و ارزیابی آن

تست ولتاژ القایی

محاسبه بار برا

تولید ولتاژ ضربه با دامنة زیاد

الزامات عمومی تجهیزات اندازه گیری

محاسبة شکل موج ضربه از پیش

اصلاح افت ولتاژ بر سر مقاومت

مدار تست ضربة کلیدزنی

پارامترها

حفاظتی جفت گو

ولتاژ ضربه با دامنة زیاد

اندازه گیری

تخلیه جزئی

اندازه گیر

کالیبراسیون نسبت مق سم ولتاژ ضربه

مراجع/ استاندارد

کنترل ضریب برا

استفاده از جفت گو

منظور از اندازه گیری

کّلیات مقیاس پیک ولتمتر ضربه

جریان ضربه

اندازه گیری

PD

اصول اولیه اندازه گیری

زمین کردن مدار ضربه

ترانسفورماتور برا PD

اندازه گیری

قدرت

تست ترانسفورماتورها

توالی صفر

امپدانسها

شکل موج ضربة کلید زنی اندازه گیری

قدرت

استقامت الکتریکی هوا درترانسفورماتورها

مراجع/ استانداردها

تنش ولتاژ ضربه بر ترانسفورماتورها

منظور از تست

قدرت

کلیات

تست حرارتی

تعریف امپدانس توالی صفر

مراجع / استانداردها

فرآیند اندازه گیری

منظور از تست

دما / جهش حرارتی ضمیمه

یک سیستم سه فاز نامتعادل

مثال برا

دما ها

اندازه گیری

انواع امپدانس توالی صفر

تست

اصول و روش ها

تأثیر گروه اّتصال و طراحی ترانسفورماتور

فرآیند و مدار اندازه گیری

مثال ها و تفسیر

نقطة داغ

دما

واقعی و تحلیل مقادیر تست تح مل اتصال کوتاه

مثال ها

مراجع / استانداردها

شده

اندازه گیر

منظور از تست

عدم قطعیت اندازه گیری

کلیات

ضمیمه

شرایط ، روش ها و اتصالات تست

تعاریف ، دما و جهش حرارتی

تست حرارتی ضمیمه

سایر روش ها برا

تست اتصال کوتاه

اختلاف بین روش ها

تخمین مدت زمان تست حرارتی

ماکزیمم ایجاد شده و اّتصال کوتاه از قبل ایجاد شده

منحنی برا

برون یابی از رو

اتصالات تست تک فاز ، برا

مثال ها

جهش حرارتی

سه فاز

ترانسفورماتورها

روغن با سنجش دما

دما

اندازه گیری

محاسبات جریان اتصال

کوتاهِ متقارن

سطح بدنه

IEC

اصلاح لازم در صورت تزریق جریان با بر اساس

محاسبة جریان اتصال کوتاه متقارنIsc

فرکانسی غیر از نامی

ضرایب تصحیح مطابق بر اساسIEEE Std Cبا ولتاژ پایین

روش موج تکرار IEEE Std C..

تطابق جهش حرارتی متوسط اندازه گیری

شدة سیم پیچ با جهش حرارتی واقعی در

طی بهره بردار

واقعی و تحلیل مقادیر

تست ترانسفورماتورها

مقاومت عایقی

سطح صدا اندازه گیری

اندازه گیر

مراجع / استانداردها

مراجع / استانداردها

منظور از اندازه گیری

منظور از اندازه گیری

سیستم عایق بند

خازن ها

حس شنوایی انسان

مراجع / استانداردها

بار و تأثیر میزان

تخمین سطح توان صدا

منظور از تست بار و صدا

بی بار

ترکیب صدا

مدار اندازه گیری

تعاریف

فرآیند اندازه گیریK محاسبة ضریب تصحیح محیط

محاسبة سطح توان صدا ، مثال ضمیمه

چند مثال

محاسبات محل نصب

تست کلید تنظیم ولتاژ زیر بار و واژه نامه انگلیسی

سایر تجهیزات جانبی مراجع

مراجع / استانداردها استانداردها

IEC منظور از تست / کّلیات

IEEE / ANSI روش تست / مدار تست

کتب تست تجهیزات جانبی

مقالات فنی

هارمونیک ها

اندازه گیر

واژه نامه فارسی

جریان بی بار

مراجع / استانداردها

منظور از اندازه گیری

مدار اندازه گیری

فرآیند اندازه گیری

چند مثال

ضمیمه

ارتباط چگالی شار ، جریان بی بار

هارمونیک ها

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کتاب تست ترانسفورماتورهای قدرت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کتاب تست ترانسفورماتورهای قدرت – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
چرا بایستی ترانسفورماتور تست گردد;فرآیند اندازه گیری;انواع تست ها ;عدم قطعیت اندازه گیری;توالی انجام تست ها ;توضیحاتی درباره این کتاب ضمیمه ;تعیین و مکان یابی خطاها و اثبات آن ;صحت عایق بند;امپدانس یا ولتاژ اتصال ;مراجع استاندارد اندازه گیری;کلیات کوتاه و تلفات بار ;مراجع استانداردها ;بالاتر از ولتاژ

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل