برچسب گذاری توسط: مراحل تكامل كار پیكاسو

فایل کامل پیكاسو و زندگی او 130 صفحه

پیكاسو نمونه كامل وبارز یك انسان خلاق و نو آور بود او شاید یكی از غیر منتظره ترین وغیر قابل پیش بینی ترین هنرمندان عرصه گیتی بود او با عرضه كبویسم به دنیای نقاشی به حكومت سرد و طولانی رنسانس بر این هنر پایان داد رنسانسی كه نقاش ، محكوم و مجبور به كشیدن توهمات دید انسانی می كرد و نقاش مانند دوربین عكاسی فقط به ثبت مناظر مانند آنچه می دید می كرد