برچسب گذاری توسط: مراحل تولید دانه گرده

دانلود پاورپوینت گل- دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان زیر دسته کشاورزی و زراعت

ساختمان گل گل مانند سایر جوانه ها از کنار برگ کوچکی (برگه) خارج می شود و بر روی یک پایه(پایک) قرار می گیرد گل شامل دو بخش 1 پوشش گل جام گل(گلبرگ) کاسه گل (کاسبرگ) 2 دستگاه تولید مثل پرچم نافه گل مادگی •اقسام برگ کویول محور کوتاهی که تمام قسمتهای برگ روی آن قرار گرفته اند نهنج انتهای محور گل که قطعات گل روی آن قرار دارند کاسه گ