برچسب گذاری توسط: مراحل تولید ماكارونی

فایل کامل طرح توجیهی تولید ماكارونی با ظرفیت 1000 تن در سال 20 صفحه

خلاصه طرح موضوع طرح تولید ماكارونی با ظرفیت 1000 تن در سال نوع تولیدات ماكارونی تعداد شاغلین 14 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح 4410 سرمایه گذاری ثابت 4020 سرمایه در گردش 150 در آمد سالیانه 3500 سود ویژه 969 دوره بازگشت سرمایه 50 ماه نرخ باز دهی سرمایه % 24

فایل کامل طرح توجیهی تولید ماكارونی با ظرفیت 1500 تن در سال 20 صفحه

خلاصه طرح موضوع طرح تولید ماكارونی با ظرفیت 1500 تن در سال نوع تولیدات ماكارونی تعداد شاغلین 18 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح 5220 سرمایه گذاری ثابت 4700 سرمایه در گردش 180 در آمد سالیانه 5250 سود ویژه 1786 دوره بازگشت سرمایه 32 ماه نرخ باز دهی سرمایه 38%

فایل کامل طرح توجیهی تولید ماكارونی با ظرفیت 2750 تن در سال 20 صفحه

خلاصه طرح موضوع طرح تولید ماكارونی با ظرفیت 2000 تن در سال نوع تولیدات ماكارونی تعداد شاغلین 20 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح 6070 سرمایه گذاری ثابت 5400 سرمایه در گردش 450 در آمد سالیانه 7000 سود ویژه 2379 دوره بازگشت سرمایه 28 ماه نرخ باز دهی سرمایه %44

فایل کامل طرح توجیهی تولید ماكارونی با ظرفیت 1200 تن در سال 20 صفحه

خلاصه طرح موضوع طرح تولید ماكارونی با ظرفیت 1200 تن در سال نوع تولیدات ماكارونی تعداد شاغلین 15 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری كل طرح 4640 سرمایه گذاری ثابت 4200 سرمایه در گردش 160 در آمد سالیانه 4200 سود ویژه 1357 دوره بازگشت سرمایه 38 ماه نرخ باز دهی سرمایه %32