برچسب گذاری توسط: مراحل ورشکستگی(نیوتن)

فایل کامل مدل های پیش بینی ورشکستگی 30 صفحه

از نقطه نظر اقتصادی ، ورشکستگی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت، شرکت دچار عدم موفقیت شده است در واقع، در این حالت، نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد