برچسب گذاری توسط: مراعات النظیر (تناسب، مواخات، توفیق، تلفیق، ائتلاف)

بدیع چیست انواع و ویژگیهای آن زیر دسته تاریخ و ادبیات

بدیع چیست؟ بدیع چنانکه قدما گفته اند علمی است که از وجوه تعیین کلام بحث می کند و از ما بدیع مجموعه شگردهایی است (با بحث از فنونی) است که کلام عادی را کم و بیش تبدیل به کلام ادبی می کند و یا کلام ادبی را به سطح والاتری (از ادبی بودن یا سبک ادبی داشتن) تعالی می بخشد