برچسب گذاری توسط: مرغداری آمادگی جهت ورود جوجه و کنترل شرایط محیطی

فایل کامل دانلود مقاله مرغداری آمادگی جهت ورود جوجه و کنترل شرایط محیطی 33 صفحه

جوجه به دلیل نداشتن پر و ضعیف بودن بسیار حساس میباشد و باید توجه بیشتری به جوجه کرد آسیب هایی که به جوجه در ابتدای ورود میخورد تا انتهای دوره گریبانگیر مرغدار میماند