فایل کامل مواد تشكیل دهنده بتن 24 صفحه

شما برای دریافت مواد تشكیل دهنده بتن به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مواد تشكیل دهنده بتن را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بتن از مخلوط كردن سـیمان و شن و ماسـه وآب ساختـه می شود و می توان مـواد اضافی خاصی نیز به آن اضافه نمود تفاوتهائی در انواع مختلف سیـمـان و حتی در سیـمـان هـای از نـوع خـاص وجـود دارد كـه به علـت گوناگونی مـواد اولیـه آن می باشـد همچنین تفاوت های زیادی در كیفیت شیمیایی شن و ماسه های مختلف وجود دارد كه غالـبا قابل بررسی دقـیق نـیستند به این ترتیـب ب

دسته بندی: عمران

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 135 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مواد تشكیل دهنده بتن مو

بتن از مخلوط كردن سـیمان و شن و ماسـه وآب ساختـه می شود و می توان مـواد اضافی خاصی نیز به آن اضافه نمود تفاوتهائی در انواع مختلف سیـمـان و حتی در سیـمـان هـای از نـوع خـاص وجـود دارد كـه به علـت گوناگونی مـواد اولیـه آن می باشـد همچنین تفاوت های زیادی در كیفیت شیمیایی شن و ماسه های مختلف وجود دارد كه غالـبا قابل بررسی دقـیق نـیستند به این ترتیـب بتن همـواره محصولی است نامتجانس و دارای خواص متغییر

سیمان

سیـمان پرتلند معـمولی از پر اسـتعمال ترین اـنواع سـیمان در سراسر جهـان است و قریب 90درصد از تولیدات سیمان در دنیا به این نوع اختصاص دارد طرز تهیـه آن با حرارت دادن سنگ آهك با خاك رس یا ماده مشابـه در كوره است ونتیـجه حاصل مخلوطی است حاوی مقادیر زیادی سیلـیكات كلسیـم این مخلوط كه اصطلاحا سرباره نامیـده می شود سـپس در آسـیاب به پودر نرمی تـبـدیـل می گردد درصـد انـدكی گـچ (سـولـفـات كـلـسیــم ) نیـز به آن افـزوده می شود تا سفت شـدن آن در تركیـب با آب تحت زمان بـنـدی قـرار گیـرد طی سالهـای متـمـادی انواع مختلفـی از سیـمـان پرتـلـند تـهیـه گردـیده اســت كـه مهمـترین آن عبارتـنـد از : سیـمـان پرتلند زود گیر –سیـمان پرتلند مقاوم در برابر سولفاتها-سیمان پرتلند سفید – وسیـمان پرتـلند كم حرارت همانطور كه از اسـامی آنـها پـیداست هر یك از این گونـه ها دارای خواص وخصوصیـاتی اسـت كـه نسبـت به شرایـط و محل استعـمال از ارزش بسیاری برخوردار می باشـد مواد تـشكـیـل دهـنـده اـین انـواع هـمـان مـواد تـشـكـیـل دهنـده سـیـمـان پرتـندمعـمولی است و تنها نسبت تركیبات آنها در گونـه های مختلف متفاوتند با اضافه نـمـودن مـواد دیگـر در مـوقـع تـهـیه سـیمـان بخصـوص در آسیـاب نـمــودن سـرباره مـی تـوان انـواع دیگـری از سیـمـان را به وجـود آورد كـه مـهـمـتـریـن آن عبارـتـنـد از سیـمـان پـرتـلـند بـلاسـت فـورنـیـس – سـیــمـان پرتـلند بنایی- رنگین – روغنی – واترپروف – و سیمان هیدروفوبیك

علاوه بر انواعی كه ذكر گردید گونه های دیگری از سیمان نیز با استفاده از مواد اولیه دیگر قابل تهیـه است و به عنوان سـیمان غیر پرتـلند مشهورند و دارای مـصارف غیـر ساخـتـمـانی می باشند كه از چارچوب بررسی های این پروژه خارج است

سفت شدن سیمان پدیده ای است شیـمیایی بین سیمان و آب و نباید آن را با خشك شدن اشـتـباه كرد ایـن پـدیـده شیـمـیایی هیـدراتاسیـون نامیـده می شود هیـدراتاسـیـون پـدیـده ای است حرارت زا و غیـر قـابـل بازگشت . سفت شدن سیمـان تدریجـی صـورت می پـذیرد و حـدود آن در آیـیـن نـامـه هامـشـخـص شده است این سفت شـدن كه منجـر به ایجاد مـقـاومت فـشاری در سیمان می گردد ممكن است تا سالها س تركیب سیمان با آب ادامه یابد

سیمان های پرتلند

سیمان پرتلند معمولی و سیمان پرتلند زودگیر

سیمان پرتلند زودگیر كه به طور مخفف(RHPC) نامیده می شود از سیمان پرتلند معمولی (OPC) نرم تر آسیاب می شود هر قدر سیمان نرم تر آسیاب شود نسبت بالا رفتن مقاومت فشـاری آن سریع تر مـی گردد هـر چنـد پس از گذشت چندین ماه نتایج مقاومت فشاری مشابـه خواهد بود به این ترتیب تنها اختـلاف مـوجـود بـیـن سیـمـان پـرتـلند معمولی و زودگیر همان سرعت كسب مقاومـت فشـاری در سیمان (RHPC ) می باشد هر چند این سرعت پس از چند روز افت كرده و نتیجه مقاومت فشاری در سیمان (RHPC ) با سیمان پرتلند معمولی برابر می گردد

سیمان پرتلند مقاوم در برابر سولفات ها

سیمان پرتلند مقاوم در برابر سولفات (SRPC) گونه ای از سیمان پرتلند است كه تـنها مـقـدار انـدكـی آلـومـیـنـیـم تـری كـلیسك با فرمول (Ca3Al2O6 ) و همچنین مقداری تترا كلسیم آلومـینوفـریت به فـرمـول (2Ca2AlFeO5 ) را مـحتـوی است لازم به توضیح است كه تتراكلسیم آلومینوفریت در تمام انواعسیمان پرتلند به مقدار كم وجود دارد وجود اضافه این ماده در ( SRPC) باعث بروز رنگ تیره تری در این نوع سیمان می گردد آلومینیـم تری كـلسیـك نـیز در تمـام انواع سـیمـان پـرتـلـند موجود اسـت كـه مـقـدار آن در سیـمـان (SRPC) كـاهـش داده شـده اسـت از آنـجا كه سولفا ت ها با آلومینیـم تری كلیسیك تركیب شده و در بتن ایجاد ضعف می نماید لـذا بـتـن هـایی كه با این نـوع سیـمـان سـاخـتـه مـی شـونـد دارای مقـاومت بیشتری در مجاورت زمین های سولفات دار و همچنین در مجاورت دریا و بركه های حاوی سولفات می باشند

بتن های ساخته شده از سیـمـان (SRPC) در شـرایط غیر عادی بسیار مقاوم بوده و استفاده از آن در بتن ریزی های پایین تر از سطـح زمیـن رضـایت بخـش خـواهـد بود بدیهی است درجه مقاومت این بتن در مقابل حـمـلات املاح سولفات دار بستگی به مقدار سیمان مصرفی و صحت روش بتن ریزی و همچنین مقدار سولفات موجود در خاك خواهد داشت

سیمان (SRPC ) نظیر سایر انواع سیمان پرتلند در اسید ها غیر مـقـاوم می باشد همچنین این سیمان در مقابل بعضی امـلاح نمك ها از قبـیل املاح نمـك مـنیـزیـم غیر مقاوم است این گونه نمك ها در برخی آب های طبیعی و روان یافـت مـی شوند آیین نامه (BS4027 ) در خصوصسیمان (SRPC) تهیه شده اسـت و شامـل جزیـیـات بیشتری درباره این نوع سیمان می باشد

سیمان پرتلند سفید

سیمان پرتلند سفید داری مقدار كمتری تتراكلسیم آلومینو فریت می باشد این ماده مولد رنگ خاكستری مایل به سبز در سیمان های پرتلند است بخشی از آیین نامه BS12)) به جزییاتی درباره سیمان پرتلند سفید اختصاص یافته است برای تهـیه سیـمـان پـرتلـنـد سفـید علاوه بر سنگ آهك از خاك رس چینی نیز بجای خاك رس معمولی استفاده میشود كه خود مولد رنگ سفید در این گونه سیمان است

برای كنترل و زمانبندی سفت شدن سیمان اندكی سولفات كلسیم (گچ) به آن اضافه می گردد بـدیهـی اسـت در تـهـیه سیـمـان اعمال دقـت زیاد كاملا ضروری می باشـد سیـمـان پـرتـلـنـد سـفـیـد و بـتـن تـهـیـه شـده از آن بیشتر مـصرف دكوراسیون دارد و در صورت لزوم می توانبا اضافه نمودن سایر مواد مخصوص رنگین به بتن تهیه شده از سیمان آن را به رنگ های مختلف تهیه نمود

سیمان پرتلند كم حرارت

سیمان پرتلند كم حرارت(LHPC) گونهای از سیـمـان اسـت كه در آن پـدیـده ایجاد مقاومت فشاریبا سرعت كمتری صورت می گیرد و لذا نسبت به انواع دیگر سیمان های پرتلند حرارت كمتری نیز تولید می نماید وجود سرعت كمتر در كسب مقاومت فشاری به هیچ وجه موجب ضعف دربتن های تهیه شده از این نوع سیمان نبوده و تنها مدت لازم برای كسـب مقاومـت نـهـایی بیـشـتر خواهـد بـود شرایـط ایـدآل برای استفاده از این گونـه سیمـان مواقعی است كه حجـم بتـن ریزی ها زیاد بوده و بروز حرارت هیدراتاسیون شدیـد بـاعث فشـارهـای داخـلی به بتن شده و مستوجب ظهور تركیده گی می گردد نسبت مقدار مواد اولیه در این گونه سیـمـان بـا سیـمـان پـرتلند معمولی متفاوت بوده مقادیر دقیق آن در آیین نامه( BS1370) تـوضیـح داده شده است این آیین نامه متذكر می گردد كه حرارت حاصلـه از هیـدراتاسیون نباید از60 كیلو كالری در هر كیلو گرم برای مدت هفـت روز از 70كیلو كـالـری بـر كیـلـو گـرم برای مدت 28روز تجاوز نماید حال آنكه ارقام حاصل از هیدراتاسیون سیمان پرتلند مـعـمـولـی در هـمـیـن مـدت ها به ترتیب 84و88كیلو كالری بر كیلو گرم است همان طور كه قبلا نیز اشاره شد استفاده از این گونه سیمان تنها در حجم های بسیار زیاد بتن ریزی ضروری است در شرایـطـی كه حـجـم بتـن ریـزی بـسیـار زیـاد نـیـسـت و تنها امكان بروز حرارت هیدراتـاسیـون اضافی وجود دارد می توان از سیمان پرتلند مقاوم در برابر سولفات استفاده نمود چه اینگونـه سیـمـان نـیز در مقایسه با سیمان پرتلند مـعـمولـی زاینـده حـرارت هیـدراتاسیون كـمـتری است لازم به تـذكر اسـت كـه مـجـمـوع حرارت تولید شده در تمام گونه های سیمان پرتلند ثابت بوده و تنها شدت و ضعف ایجاد آن در مراحل اولیه متفاوت می باشند

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مواد تشكیل دهنده بتن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مواد تشكیل دهنده بتن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
سیمان های پرتلند;مواد تشكیل دهنده بتن مو;سیمان پرتلند معمولی;سیمان پرتلند زودگیر;سیمان های پرتلند;سیمان بنایی; سیمان هیدرو فوبیك;سیمان پرتلند بلاست فورنیس;سیمان واترپروف;سیمان روغنی;نمونه برداری و آزمایش سیمان;شن و ماسه;خصوصیات شن و ماسه;ابعاد ذرات شن و ماسه ;دانه بندی شن و ماسه;شن و ماسه های ساحلی;سنگ های سبك

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل